Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Eksperimentalna mehanika (A)
Kratica: EKSME AOpterećenje: 15(P) + 30(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Janoš Kodvanj
Izvođači: prof. dr. sc. Janoš Kodvanj ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Frane Pamuković ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Zvonimir Tomičević ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Osposobljavanje studenata za rješavanje inženjerskih zadataka koji uključuju mjerenja u mehanici krutih i deformabilnih tijela. Kolegij će povećati razumijevanje osnovnih principa mjerenja različitih mehaničkih veličina, načina prikupljanja i obrade mjernih podataka te analize rezultata mjerenja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položen ispit: Nauka o čvrstoći

Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i laboratorijskim vježbama.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Za pozitivnu ocjenu potrebno je
redovito pohađati nastavu (10%),
položiti dva kolokvija tijekom semestra (40%),
napisati seminarski rad (30%),
zadovoljiti na usmenom dijelu ispita (20%).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Provođenje studentskih anketa s evaluacijom nastavnika i predmeta.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

razlikovati principe mjerenja u mehanici krutih i deformabilnih tijela,
izmjeriti deformacije elektrootporničkim mjernim trakama,
analizirati stanje naprezanja u ravninskim fotoelastičnim modelima i konstruirati trajektorije naprezanja,
primijeniti jednadžbe modelske sličnosti,
koristiti optičke mjerne uređaje za mjerenje pomaka i analizu deformacija,
procijeniti značaj cikličkih ispitivanja i određivanja dinamičke izdržljivosti,
primijeniti metodu određivanja zaostalih naprezanja,
analizirati parametre mehanike loma.

Predavanja
1. Uvod u eksperimentalnu mehaniku. Principi mjerenja u mehanici krutih i deformabilnih tijela.
2. Mjerenje deformacija elektrootporničkim mjernim trakama, vrste mjernih traka, princip rada, spajanje mjernih traka.
3. Tenzometrijske rozete, proračun glavnih deformacija i naprezanja kod dvoosnog stanja naprezanja.
4. Dinamička mjerenja, prikupljanje podataka mjerenja i njihova analiza uz pomoć računala. Mjerenje naprezanja na konstrukcijama u pogonu.
5. Osjetnici za mjerenje drugih mehaničkih veličina (sila, momenata, tlaka, ubrzanja) bazirani na tenzometrima.
6. Prvi kolokvij.
7. Metoda fotoelasticimetrije, ponašanje fotoelastičnog modela u polariskopu, određivanje izoklina i izokroma, metode kompenzacije.
8. Trajektorije naprezanja, separacija glavnih naprezanja.
9. Modelska sličnost.
10. Mjerenje pomaka, brzina i ubrzanja: vrste osjetnika, princip rada piezoelektričnih, induktivnih i kapacitivnih osjetnika.
11. Mjerenje vibracija, osjetnici za mjerenje vibracija, prikupljanje, obrada i analiza signala mjerenja.
12. Modalna analiza. Određivanje prigušenja sistema. Brza Fourierova transformacija (FTT). Prikaz rezultata mjerenja.
13. Ostala mjerenja u mehanici: mjerenje geometrije tijela pomoću 3D scanera, mjerenje momenata tromosti.
14. Mjerenje zaostalih naprezanja, određivanje fraktomehaničkih karakteristika materijala.
15. Drugi kolokvij.

Vježbe
1. Povijesni pregled.
2. Analiza Wheatstoneovog mosta.
3. Mjerenje naprezanja na gredi opterećenoj na savijanje.
4. Primjena mjernog uređaja za dinamičko mjerenje naprezanja.
5. Analiza naprezanja i deformacija kod osnovnih oblika osjetnika sile, momenata i tlaka.
6. Konstrukcija osjetnika za silu (moment).
7. Polariskop, linearno i kružno polarizirano svjetlo. Izokline i izokrome.
8. Analiza fotoelastičnog modela u polariskopu.
9. Preslikavanje mjernih podataka s modela na original.
10. Mjerni instrumenti i osjetnici za mjerenje pomaka, brzina i ubrzanja.
11. Prikaz mjerenja vibracija različitim osjetnicima.
12. Analiza signala izmjerenih vibracija pomoću FFT.
13. Prikaz mjerenja pomoću 3D scanera.
14. Opis uređaja za mjerenje momenata tromosti. Prikaz mjerenja.
15. Mjerenje zaostalih naprezanja metodom bušenja provrta.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Figiola, R.S., Beasey D.E., Theory and Design for Mechanical Measurements. John Wiley & Sons, 1991.
2. Alfirević, I., Jecić S., Fotoelasticimetrija. Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1982.
3. Husnjak, M., Tenzometrija. 2002,
4. Handbook of Experimental Solid Mechanics. Sharpe (Ed.), Springer, 2008.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Nauka o čvrstoći
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu