Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Alati i kalupi za polimere PI
Kratica: AIKZP PIOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Damir Godec
Izvođači: doc. dr. sc. Ana Pilipović ( Laboratorijske vježbe )
mr. sc. Maja Rujnić Havstad ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznati studente smjera Proizvodno inženjerstvo sa zadacima vezanim uz projektiranje alata i kalupa.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Pohađanje nastave te izrada i prezentacija seminarskog rada.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Seminarski rad i njegova prezentacija.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Bilježenje pohađanja predavanja i aktivnog sudjelovanja studenata u diskusiji tijekom predavanja. Kontinuirano praćenje konzultacija tijekom učenja i izrade seminara.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

vrednovati kalup za injekcijsko prešanje polimera kao sustav
procijeniti konstrukcijska rješenja za svaku parcijalnu funkciju kalupa
reološki, mehanički i toplinski vrednovati kalup
konstruirati jednostavni kalup za injekcijsko prešanje
izabrati odgovarajuće materijale za izradu kalupa
kreirati odgovarajuću tehničku dokumentaciju kalupa

Predavanja
1. Uvod u projektiranje alata i kalupa
2. Sustavnosni pristup konstrukciji alata i kalupa
3. Alat i kalup centralni element sustava za preradu polimera
4. Utjecaj materijala i parametara preradbe na konstrukciju kalupa
5. Normirana kućišta
6. Dijagrami odlučivanja
7. Alati za ekstrudiranje
8. Kalupi za lijevanje
9. Kalupi za injekcijsko prešanje
10. Alati za hladno i toplo oblikovanje
11. Kalupi za puhanje
12. Kalupi za ojačane proizvode
13. Posebni elementi kalupa
14. 3D programi za modeliranje
15. Obrada površine alata i kalupa

Vježbe
1. Uvod u projektiranje alata i kalupa
2. Razvoj proizvoda
3. Simuliranje punjenja kalupne šupljine
4. Simuliranje punjenja kalupne šupljine
5. Zahtjevi na proizvod
6. Konstrukcija kalupa za odabrani primjer
7. Konstrukcija kalupa za odabrani primjer
8. Mehanički proračun kalupa
9. Mehanički proračun kalupa
10. Reološki proračun kalupa
11. Reološki proračun kalupa
12. Toplinski proračun kalupa
13. Toplinski proračun kalupa
14. Posjeta alatnici za izradbu kalupa za injekcijsko prešanje
15. Posjeta alatnici za izradbu kalupa za injekcijsko prešanje
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. I. Čatić: Izmjena topline u kalupima za injekcijsko prešanje polimera, DPIG, Zagreb, 1985.
2. M. Nadj: Polimerni materijali, konstrukcija i prerada, Multigraf, Zagreb, 1991.
3. G. Menges, P. Mohren: Spritzgiess-Werkzeuge, Carl Hanser Verlag, Muenchen, 1998.
4. D. Godec: Doprinos sustavnosnom konstruiranju kalupa za injekcijsko prešanje polimera, Magistarski rad, FSB, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu