Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Brodski propulzori
Kratica: BRODPROPOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 30(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Nastia Degiuli
Izvođači: Andrea Farkas mag. ing. nav. arch. ( Konstrukcijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje s različitim tipovima brodskih propulzora, principima izbora brodskog vijka za određeni brod i metodama proračuna brodskog vijka.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema uvjeta.

Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama i izrada projektnog zadatka.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokviji (ili pismeni ispit), projektni zadatak, usmeni ispit.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, rasprave tijekom nastave, domaće zadaće, izrada projektnog zadatka, kolokviji, završni ispit (pismeni i usmeni)

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Analizirati pojave kod strujanja vode oko brodskog vijka. Razlučiti princip rada raznih tipova propulzora broda.
Komentirati međusobni utjecaj trupa broda i brodskog vijka.
Identificirati modelske pokuse u kavitacijskom tunelu i razlučiti tipove kavitacije. Procijeniti karakteristike brodskog vijka analitičkim i numeričkim metodama. Predložiti brodski vijak za zadani brod.

Predavanja
1. Osnovni pojmovi o propulzorima i propulziji.
2. Opći pojmovi o brodskom vijku i njegova geometrija.
3. Uzgonski profili i uzgonske plohe krila brodskog vijka.
4. Kinematika brodskog vijka i metoda krilnog elementa.
5. Teorije propulzora i fizikalne osnove propulzije.
6. Uvod u vrtložnu teoriju vijka.
7. Modelska ispitivanja brodskih vijaka.
8. Međusobni utjecaj trupa broda i brodskog vijka.
9. Kavitacija. Osnovni pojmovi o kavitaciji. Tipovi kavitacije. Eksperimentalno proučavanje kavitacije.
10. Vibracijska uzbuda izazvana radom brodskog vijka. Akustika vijka.
11. Projektiranje brodskog vijka. Specifičnosti projektiranja vijčanih propulzora.
12. Proračun čvrstoće brodskih vijaka.
13. Propulzijska ispitivanja na pokusnim plovidbama. Analiza rezultata propulzijskih ispitivanja.
14. Konstrukcija, izrada i održavanje brodskih vijaka.
15. Ostali tipovi brodskih propulzora. Napredne metode projektiranja brodskih propulzora.

Vježbe
1. Osnovni pojmovi o propulzorima i propulziji broda.
2. Geometrija brodskog vijka.
3. Rješavanje praktičnih primjera korištenjem dijagrama slobodne vožnje i vlastitog pogona brodskog vijka.
4. Preliminarni projekt brodskog vijka.
5. Praktično projektiranje brodskog vijka.
6. Kavitacijski kriteriji.
7. Primjer analize modelskog ispitivanja brodskog vijka.
8. Zadavanje programskih zadataka. Samostalan projekt brodskog vijka.
9. Samostalan projekt brodskog vijka.
10. Samostalan projekt brodskog vijka.
11. Samostalan projekt brodskog vijka.
12. Samostalan projekt brodskog vijka.
13. Samostalan projekt brodskog vijka.
14. Samostalan projekt brodskog vijka.
15. Primjeri naprednog projektiranja brodskog vijka.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Sambolek, M., Propulzija broda, Brodarski institut, Zagreb, 2012.
2. Sentić, A., Fancev, M., Problemi otpora i propulzije brodova, Brodarski institut, Zagreb,1956.
3. Carlton, Marine Propellers and Propulsion; 2007.
4. Kerwin, Hadler; Principles of Naval Architecture Series: Propulsion; 2010.
5. Rawson, Tupper; Basic Ship Theory Vol. 2; 2001.
6. Lap, Manen; Fundamentals of Ship Resistance and Propulsion
7. Lammeren, Šilović; Otpor i propulzija brodova; 1952.
Preporučena literatura:
8. Faltinsen, O.M., Hydrodynamics of High-Speed Marine Vehicles, Cambridge University Press, 2010.
9. Molland, A.F., Turnock, S.R., Hudson, D.A., Ship Resistance and Propulsion: Practical Estimation of Ship Propulsive Power, Cambridge University Press, 2011.
10. Bertram, V., Practical Ship Hydrodynamics, Buterworth Heinemann, 2000.
11. Larsson, L., Raven, H.C., Principles of Naval Architecture Series: Ship Resistance and Flow, The Society of Naval Architects and Marine Engineers, 2010.
12. Dubrovsky, V., Ships with outriggers, Fair Lawn: Backbone publishing company, 2004.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu