Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Polimerni materijali
Kratica: POLIMATOpterećenje: 30(P) + 3(A) + 12(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tatjana Haramina
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tatjana Haramina ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Daniel Pugar mag. ing. mech. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Povezati strukturu i svojstva polimera na temelju kemijskih i fizičkih varijacija, kao i termodinamički i kinetički uvjetovanih promjena. Procijeniti iz specifičnosti polimerne molekule strukturu u čvrstom stanju. Prikazati mehanička svojstva polimera u odgovarajućim dijagramima. Vrednovati podatke izmjerene prilikom ispitivanja mehaničkih svojstava polimera i kompozita. Odabrati konkretni polimerni materijal za odgovarajuću primjenu.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Materijali 2

Obaveze studenata:
Prisustvovati nastavi Domaća zadaća

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokviji tijekom nastave (2) Završni ispit

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Studentske ankete

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

povezati strukturu i svojstva polimera na temelju kemijskih i fizičkih varijacija, kao i termodinamički i kinetički uvjetovanih promjena,
razlikovati nemješljive i mješljive polimerne mješavine na temelju njihovih toplinskih svojstava,
procijeniti iz specifičnosti polimerne molekule strukturu u čvrstom stanju,
prikazati mehanička svojstva polimera u odgovarajućim dijagramima,
vrednovati podatke izmjerene prilikom ispitivanja mehaničkih svojstava polimera i kompozita,
odabrati konkretni polimerni materijal za odgovarajuću primjenu.

Predavanja
1. Polimeridefinicije, osnovni pojmovi i sistematizacija
2. Mehanizmi reakcija polimerizacije
3. Struktura polimera
4. Prijelaz u čvrsto stanje kristalasta ili amorfna struktura
5. Mješavine i fazne promjene
6. Uređenost molekula kod polimera i polimernih otopina
7. Reološka svojstva polimera
8. Viskoelastična svojstva polimera
9. Mehanička svojstva polimera
10. Dodaci polimerima
11. Kemijska postojanost polimera
12. Analiza grešaka
13. Pregled polimernih materijala, njihova svojstva i primjena
14. Izbor materijala pri konstruiranju
15. Novi polimeri

Vježbe
1. Karakterizacija polimera
2. Karakterizacija polimera
3. Karakterizacija polimera
4. Karakterizacija polimera
5. Određivanje molekulne mase
6. Određivanje molekulne mase viskozimetrijskom metodom
7. Reološka ispitivanja
8. Viskoelastičnost dinamička ispitivanja
9. Dinamičko mehanička analiza
10. Mehanička svojstva
11. Mehanička svojstva
12. Mehanička svojstva
13. Analiza grešaka
14. Izbor materijala
15. Izbor materijala
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. R.A.L. Jones - Soft Condensed Matter, Oxford University Press (2003)
2. M.T. Shaw i W.J. MacKnight - Introduction to Polymer Viscoelasticity, Wiley-Interscience (2005)
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Materijali I
Položen : Materijali II
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu