Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prerada polimera
Kratica: PRERPOLOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Šercer
Izvođači: mr. sc. Maja Rujnić Havstad ( Laboratorijske vježbe )
Robert Surma mag. ing. mech. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Studente strojarstva 5. i 7. semestra svih smjerova strojarstva potrebno je pobliže upoznati s proizvodnjom polimernih tvorevina.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokviji ili pismeni ispit 90 % Usmeni ispit 10 %

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Rezultate zadataka i kolokvija komentiramo sa studentima. U interakciji sa studentima tijekom nastave (postavljanje pitanja) provjerava se razumijevanje gradiva te stjecanje kompetencija i vještina u skladu s ishodima učenja.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

kategorizirati osnovne vrste polimernih materijala
opisati toplinska svojstva polimernih materijala
objasniti ponašanje materijala prilikom ispitivanja rastezanjem
grupirati postupke preradbe polimera
objasniti postupke preradbe polimera
primijeniti stečena znanja pri rješavanju problemskih zadataka iz preradbe polimera
prepoznati postupak izradbe polimerne tvorevine na konkretnom proizvodu.

Predavanja
1. Uvod i povijesni razvoj proizvodnje polimernih tvorevina (PPT).
2. Razvoj novih polimernih materijala i tvorevina.
3. Sustavnosna teorija tehnike. Sistematika PPT.
4. Polimeri
5. Teorijske osnove PPT, proizvodna svojstva polimera
6. Teorijske osnove PPT: reološka svojstva i zbivanja
7. Toplinska svojstva polimera i izmjena topline
8. Oplemenjivanje polimera
9. Kontinuirani postupci PPT: ekstrudiranje
10. Kontinuirani postupci PPT: kalandriranje, prevlačenje, ciklički postupci. lijevanje, rotacijsko kalupljenje, prešanja
11. Izravno, posredno i injekcijsko prešanje. Postupci i oprema za injekcijsko prešanje.
12. Postupci preoblikovanja pripremaka: puhanje, toplo oblikovanje, razvlačenje
13. Postupci proizvodnje pjenastih i ojačanih tvorevina
14. Odvajanje, povezivanje, prevlačenje
15. Oporaba polimera

Vježbe
1. Uvod u proizvodnju polimernih tvorevina
2. Polimerni materijali
3. Identifikacija polimernih materijala
4. Identifikacija polimernih materijala
5. Injekcijsko prešanje ručna ubrizgavalica
6. Injekcijsko prešanje ručna ubrizgavalica
7. Posjeta pogonu za injekcijsko prešanje plastomera
8. Posjeta pogonu za injekcijsko prešanje plastomera
9. Preoblikovanje i lijepljenje kompozita
10. Zavarivanje vrućim zrakom
11. Primjena računala pri razvoju polimernog otpreska i brzoj izradi prototipova
12. Simulacija punjenja kalupne šupljine s pomoću računala
13. Posjeta pogonu za ekstrudiranje polimera
14. Posjeta pogonu za ekstrudiranje polimera
15. Postupci oporabe polimera
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Raos, P., Šercer, M.: Teorijske osnove proizvodnje polimernih tvorevina, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2010.
2. Rogić, A., Čatić, I., Godec, D.: Polimeri i polimerne tvorevine, DPG, Zagreb, 2008.
3. Čatić, I.: Proizvodnja polimernih tvorevina, DPG, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
4. Šercer, M., Križan, B., Basan, R.: Konstruiranje polimernih proizvoda, FSB, Zagreb, 2009.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu