Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Privredno i radno pravo
Kratica: PRIRAPRAOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper
Izvođači: dr. sc. Ivan Tot ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Uvesti slušatelje u osnove koncepte obaveznog, posebice trgovačkog prava i prava društava. Upoznati slušatelje s izvorima prava i dati sveobuhvatan pregled instituta obaveznog prava i prava društva kako bi stekli uvid u pravne posljedice određenog ponašanja poduzetnika.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:


Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:


Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):


Predavanja
1. Pojam trgovačkog prava (prava društva). Pravni izvori.
2. Prisilni propisi i dispozitivi propisi. Formulari ugovori.
3. Tipski nagovori, adhezioni ugovori, opći uvjeti poslovanja.
4. Klauzule i termini, Incoterms, course of dealing, običaji.
5. Imenovani i neimenovani ugovori, tipični i netipični ugovori.
6. Sklapanje ugovora. Ponuda i prihvat. Bitni sastojci ugovora.
7. Pregovori, zastupanje, oblik ugovora. Nevaljanost ugovora.
8. Dužničko vjerovnički odnos. Promjene na strani dužnika i vjerovnika.
9. Ispunjenje ugovora. Zakašnjenje.
10. Sredstva pojačanja ugovornog odnosa.
11. Ugovor o prodaji. Rješavanje sporova.
12. Pojam prava društava. Trgovačka društva.
13. Društva osoba i društva kapitala.
14. Javno trgovačko društvo. Komanditno društvo.
15. Dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću. Organi.

Vježbe
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Gorenc, Vilim; Trgovačko pravo, ugovori, IV izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
2. Petrović, Siniša; Osnove prava društava, III izdanje, Pravni fakultet, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu