Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tehnički njemački jezik III - S
Kratica: TN III SOpterećenje: 15(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Vesna Cigan
v. pred. dr. sc. Snježana Kereković
Izvođači: v. pred. mr. sc. Vesna Cigan ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razvijanje vještine čitanja i razumijevanja tehničkog teksta, pisanja sažetaka, prevođenja te pisane i usmene komunikacije na području struke za potrebe studija i budućeg zvanja. Usvajanje terminologije temeljnih područja struke te svladavanje osnovne gramatičke strukture tehničkog njemačkog jezika i osobitosti stručnog/znanstvenog teksta

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Odslušan Tehnički njemački SII

Obaveze studenata:
Prisustvovanje nastavi Izrada domaćih zadaća Polaganje2 kolokvija

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
1. kolokvij 50% 2. kolokvij 50%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Usmeno provjeravanje prijeđenog gradiva Ukazivanje na pogreške i sadržaje koji nisu usvojenii te uvježbavanje istih

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
kombinirati stručno i jezično znanje i vještine u svrhu prevođenja tehničke informacije s hrvatskog na njemački jezik
usporedbom informacija iz teksta i crteža ili dva usporedna teksta proizvesti usmenu/pismenu analizu
organizirati i integriati stručno nazivlje i fraze u opis rada uređaja, stroja, postrojenja (npr. parne turbine, motora s unutarnjim izgaranjem)
sastaviti uputu za uporabu nekog uređaja
otkriti i pravilno interpretirati uzročnoposljedične odnose u tehničkom tekstu
ispravno prevoditi pasivne konstrukcije i proširene participne atribute

Predavanja
1. Pretvaranje energije
2. Energija vjetra i vode
3. Energija iz goriva
4. Nuklearna energija
5. Obnovljivi izvori energije I
6. Obnovljivi izvori energije II
7. Provjera znanja
8. Pretvarači energije
9. Turbine: plinske, parne, vodene
10. Pohranjivanje energije I
11. Pohranjivanje energije II
12. Alternativni izvori energije I
13. Alternativni izvori energije II
14. Kolokvij
15. Pregled nastavne građe i evaluacija

Vježbe
1. Parafraziranje odnosnih rečenica prošrenim participijalnim atributima.
2. Traženje informacija u enciklopediji.
3. Vremenski odnosi (perfekt prezent), vremenski veznici i konektori.
4. Funkcijski sklopovi glagoli ( zum Stillstanstand bringen/kommen stillstehen)
5. Traženje željenih informacija u tabličnom pregledu. Opisati tablicu.
6. Izražavanje vremenskih odnosa. Upotreba glagolskih vremena.
7. Provjera znanja
8. Definiranje struktura definicije. Pisanje definicija na temelju natuknica.
9. Opisivanje crteža i uspoređivanje. Prevođenje stručnog teksta.
10. Particip kao atribut. Složenice u stručnom tekstu i njihovo prevođenje.
11. Rasčlanjivanje teksta prema određenim kriterijima
12. Grupni rad. Utvrđivanje zadatka i podjela zadaća, prikupljanje i odabir informacija, obrada.
13. Prezentacija rezultata grupnog rada.
14. Kolokvij
15. Pregled nastavne građe i evaluacija
Jezici na kojima se održava nastava: Njemački
Obavezna literatura:
1. Radni materijali iz tehničkog njemačkog jezika I-IV
Preporučena literatura:
2. M. Steinmetz, H. Dintera, Deutsch fuer Ingenieure, Springer, 2014
3. A. Fearns, R. Buhlmann, Technisches Deutsch fuer Ausbildung und Beruf, Verlag Europa-Lehrmittel & Goetheinstitut, 2013
4. E.Z.J. Janssen, H. Mueller, Aus der modernen Technik und Naturwissenschaft, Hueber Verlag, 2002
5. Štambuk, Marinić: Deutsch und Technik, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
6. Dabac: Technisches Worterbuch/Tehnički rječnik, Tehnička knjiga, Zagreb
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Tehnički njemački jezik II - S
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu