Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tehnički engleski jezik IV - S
Kratica: TE IV SOpterećenje: 15(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Snježana Kereković
v. pred. dr. sc. Olinka Breka
v. pred. mr. sc. Vesna Cigan
v. pred. Brankica Bošnjak Terzić
Izvođači: v. pred. Brankica Bošnjak Terzić ( Auditorne vježbe )
v. pred. dr. sc. Olinka Breka ( Auditorne vježbe )
v. pred. mr. sc. Vesna Cigan ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razvijanje vještina čitanja i razumijevanja tehničkog teksta, pisanja sažetaka, prevođenja te pisane i usmene komunikacije na području struke za potrebe studija i budućeg zvanja. Usvajanje terminologije temeljnih područja struke te svladavanje karakterističnih jezičnih struktura tehničkog engleskog kao i osobitosti stručnog/znanstvenog teksta. Razvijanje svijesti o važnosti pravilne interpretacije tehničke informacije.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
odslušan Tehnički engleski jezik S III

Obaveze studenata:
prisustvovanje predavanjima i vježbama dozvoljen izostanak 20%; nadoknadu individualno određuje predmetna nastavnica izrada domaćih zadaća polaganje kolokvija (2)

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
prosjek osam kolokvija 100% za ocjenu dovoljan (2) i dobar (3) prosjek osam kolokvija 80% za ocjenu vrlo dobar (4) i izvrstan (5) + usmeni ispit 20%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
testiranje studenata o prijeđenom gradivu ukazivanje na neusvojena znanja samoevaluacija predmeta i primijenjenih nastavnih metoda

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
prikupiti, analizirati i pravilno interpretirati engleske višerječne tehničke nazive
tvoriti i pravilno upotrijebiti engleske višerječne tehničke nazive u pismenom/usmenom tehničkom diskursu
otkriti, povezati i organizirati bitne informacije u svrhu pisanja akademskih sažetaka
upotrebljavati pogodbene rečenice u tehničkom kontekstu
razviti i demonstrirati vještinu prezentiranja tehničkog sadržaja
napisati životopis na engleskom jeziku
napisati molbu za natječaj za posao ili stipendiju na engleskom jeziku

Predavanja
1. Podvodno zavarivanje
2. Višerječni nazivi
3. Akademski sažetak
4. CAD
5. Ležajevi
6. Materijali za ležajeve (keramika metal)
7. Provjera znanja
8. Robotika
9. Pogodbene rečenice
10. Prezentacija tehničkog sadržaja
11. Osnove motora
12. Životopis
13. Molba za natječaj za posao ili stipendiju
14. Kolokvij
15. Pregled nastavne građe i evaluacija

Vježbe
1. Vježba prevođenja tehničkog teksta na hrvatski
2. Interpretacija engleskih višerječnih naziva. Hrvatske istovrijednice
3. Pisanje sažetka tehničkog teksta
4. Akronimi i kratice. Višerječni nazivi interpretacija i prijevod na hrvatski
5. Definicija, klasifikacije, kontrastiranje različitih vrsta ležajeva.
6. Kontrastiranje prednosti i nedostataka.
7. Provjera znanja
8. Pisanje sažetka
9. Primjeri različitih tipova pogodbenih rečenica
10. Primjer prezentacije
11. Opis rada automobilskog motora. Uporaba pasiva.
12. Pisanje životopisa
13. Pisanje molbe
14. Kolokvij
15. Pregled nastavne građe i evaluacija
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski
Obavezna literatura:
1. Breka, O., Kereković, S., Tokić, B. Radni materijali za Tehnički engleski jezik I - IV
Preporučena literatura:
2. K. Paterson, R. Wedge, Oxford Grammar for ESP, English grammar and practice for Academic Purposes, OUP, 2013
3. M. Ibbotson, Professional English in Use, Engineering, Technical English for Professional, CUP, 2009
4. S. Campbell, English for the Energy Industry, OUP, 2009
5. M. Ibbotson, Cambridge English for Engineering, CUP, 2008
6. M. Kavanagh, English for the Automobile Industry, OUP, 2007
7. D.E. Zemach, L.A. Rumisek, Academic Writing, MacMillan, 2003
8. N. Brieger, A. Pohl, Technical English Vocabulary and Grammar, Summertown Publishing, 2002
9. B. Tokić, J. Stepanić, Englesko-hrvatski tehnički rječnik i rječnik motora i vozila, Školska knjiga, 2013
10. Izabrani članci iz tehničkih stručnih časopisa na engleskom jeziku
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Tehnički engleski jezik III - S
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu