Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dinamika plinova
Kratica: DINPLIOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Virag
doc. dr. sc. Severino Krizmanić
Izvođači: dr. sc. Ivan Korade ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Dati osnove stlačivog strujanja fluida. Objasniti pojavu udarnih valova. Ovladati proračunavanje osnovnih jednodimenzijskih stacionarnih strujanja plina. Primijeniti metodu karakteristika na rješavanje jednodimenzijskog nestacionarnog i dvodimenzijskog stacionarnog strujanja.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položeno: Termodinamika I Mehanika fluida I

Obaveze studenata:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i vježbama.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Konačna ocjena se formira na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitu. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na: 1. pismenom ispitu (ili na dva kolokvija) 60% 2. usmenom ispitu 40%.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Studentima se prije kolokvija daju primjeri zadataka koje treba riješiti za domaću zadaću, te se provjerava uspješnost rješavanja zadataka.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Primijeniti jednadžbe kontinuiteta, količine gibanja, momenta količine gibanja i energije na stlačivo strujanje fluida Izračunati silu uzgona i otpora na profil oblika deltoida u nadzvučnom strujanju Izračunati veličine u izentropskom strujanju kroz konvergentnu i konvergentnodivergentnu mlaznicu Izračunati veličine u Fanoovom i Rayleighovom strujanju Proračunati izotermičko strujanje s primjenom na proračun plinskih mreža

Predavanja

Vježbe
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. P. Oosthuizen, W. Carscallen: Compressible fluid flow, McGraw Hill, 1997.
2. K. Hanjalić: Dinamika stišljivog fluida, Svjetlost, Sarajevo, 1970.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu