Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računovodstvo i financije za menadžere
Kratica: RIFMOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Gordana Barić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Gordana Barić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i problematikom računovodstva i financija u svrhu pripreme za donošenje što kvalitetnijih poslovnih odluka. Razumijevanje područja financija i računovodstva ključno je za racionalno djelovanje svakog managera kako bi mogao ocijeniti situaciju u poduzeću, uspoređivati poduzeće s drugima, te pribavljati potrebna sredstva za poslovanje i razvoj.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
prisustvo na nastavi i vježbama i izrada seminarskoga rada

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
aktivnost na nastavi 12,5 % kolokviji 50 % seminarski rad 25 % usmeni ispit 12,5 %

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
testiranje studenata o gradivu i ukazivanje na područja koja su problematična

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
kritički prosuđivati inženjerske probleme sa stajališta računovodstva i financija u analizama i rješavanju strojarskih problema voditi se postavkama računovodstva i financija procijeniti poduzeće s pomoću financijskih izvještaja izračunati pokazatelje poslovanja prema podatcima iz financijskih izvještaja objasniti izvore financiranja poduzeća, te mehanizam financijske poluge ocijenjivati investicijske projekte

Predavanja
1. Uvod (potreba osnovnih znanja s područja računovodstva i financija).
2. Računovodstvo, Zakon o računovodstvu, Međunarodni računovodstveni standardi.
3. Računovodstvenofinancijski izvještaji.
4. Analiza računovodstvenih izvještaja.
5. Upravljačko računovodstvo.
6. Upravljanje troškovima.
7. Knjigovodstvo.
8. Financiranje poduzeća. Novčani tokovi. Vremenska vrijednost novca. Financijska poluga.
9. Tržišta kapitala. Financiranje poduzeća. Problematika financiranja.
10. Financiranje emisijom vrijednosnih papira.
11. Obveznice.
12. Obične i prefrencijalne dionice.
13. Ostali vrijednosni papiri.
14. Donošenje investicijskih odluka.
15. Ocjena financijske efikasnosti projekta.

Vježbe
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Žager, K., Vašiček, V. Žager, L.: Računovodstvo za neračunovođe - osnove računovodstva, četvrto izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb 2007.
2. Žager, K., Mamić Sačer, I., Sever, S., Žager, L.: Analiza financijskih izvještaja, 2. prošireno izdanje, Masmedia, Zagreb, 2008.
3. Van Horne, J. C.; Wachowicz Jr, J. M.: Osnove financijskog menedžmenta, MATE 2002.
4. Orsag, S.: Financiranje emisijom vrijednosnih papira, RIFIN, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu