Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Upravljanje znanjem i promjenama
Kratica: UZIPOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić
Izvođači: dr. sc. Miro Hegedić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Mihael Gudlin mag. ing. mech. ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Nataša Tošanović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Cilj upoznati studente s metodama i tehnikama za prikupljanje, korištenje i upravljanje znanjem, kako bi se naglasila uloga upravljanja znanjem, te kako bi se studenti upoznali sa problemima i izazovima upravljanja znanjem u velikim i srednjim industrijskim poduzećima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Redovito pohađanje nastave

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Kolokvij 1 50%, kolokvij 2 50% ili pismeni ispit 100%

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Provjera znanja putem 2 kolokvija. Kontinuirano praćenje sudjelovanja u nastavi

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
prepoznati važnost upravljanja znanjem i promjenama u poduzeću
primjeniti alate za upravljanjem znanjem
definirati pojam intelektualnog kapitala
prepoznati važnost primjene intelektualnog kapitala u poduzeću
primjeniti i poticati proces upravljanja potražnjom, ponudom i prijenosom znanja
primjeniti metode za razvoj znanja
povezati humani kapital sa proizvodnim i poslovnim rezultatima
primjeniti Lewinov model planiranja provođenja promjena
prepoznati vrste otpora promjenama u poduzeću
primjeniti kreativne modele razvoja novih znanja

Predavanja
1. Znanje empiričke osnove, razumijevanja pojma Knowledge management: ljudi i procesi, osnovni proces upravljanja znanjem
2. Područje primjene UZ. Referentni model UZ. Poslovni i procesni modeli UZ.
3. Praktičan primjer uvođenja metoda UZ, iskustva.
4. Implikacije Poslovni procesi i strategija UZ. Interna i eksterna motivacija,
5. Prikupljanje, dijagnosticiranje i ocjenjivanje znanja. UZ proizvodnim tvrtkama, UZ u istraživanju i razvoju.
6. Prikazi znanja.
7. Modeliranje znanja, jezici i alati. Kriteriji izbora alata
8. Struktura znanja.Tehnike pretraživanja. Metode rješavanja problema
9. Intelektualni kapital: mjerenje znanja: načini mjerenja.
10. Ontološki pristupi modeliranju znanja: formalna ontologija osobina
11. Seminarski rad, prikaz i analiza zadataka
12. Strojno učenje: algoritmi organizacije znanja
13. Razvoj računalnih sustava za UZ.
14. Javna prezentacija seminarskih radova ocjenjivanje.
15. Javna prezentacija seminarskih radova ocjenjivanje.

Vježbe
1. Uvod u literaturu, predstavljanje pojedinačnih zadataka za izradu prezentacija
2. Analiza dostupne literature, diskusija i savjeti vezani za izradu prezentacije
3. Individualne studentske prezentacije: članci i poglavlja iz dostupne literature
4. Individualne studentske prezentacije: članci i poglavlja iz dostupne literature
5. Istraživanje o dostupnim sustavima za upravljanje znanjem, zadavanje zadataka za detaljnije istraživanje i prezentacije
6. Studij slučaja: Sofisticirana informacijska tehnologija koja promovira razmjenu znanja i komunikaciju
7. Istraživanje o dostupnim sustavima za upravljanje znanjem: individualne studentske prezentacije
8. Istraživanje o dostupnim sustavima za upravljanje znanjem: individualne studentske prezentacije
9. Studij slučaja: Upravljanje znanjem i orijentacija ka korisniku
10. Studij slučaja: Upravljanje znanjem u globalnoj kompaniji
11. Studij slučaja: Dijeljenje znanja o procesu u proizvodnom okruženju
12. Rad na seminarskom zadatku, konzultacije
13. Rad na seminarskom zadatku, konzultacije
14. Studija slučaja: mjerenje znanja
15. Studij slučaja: Unutarnje i vanjsko znanje u industriji
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. V.Srića, M. Spremić: Informacijskom tehnologijom do poslovnog uspjeha, Sinergija, Zagreb, 2000.
2. V. Srića, J. Müller: Put k elektroničkom poslovanju, Sinergija, Zagreb 2001.
3. E. Collins - M. Devanna: Izazovi menadžmenta u XXI stoljeću, Mate, Zagreb 2002.
4. M. Buble: Management, Ekonomski fakultet, Split 2000.
5. A. Bard - J. Söderqvist: Netokracija, Differo, d.o.o., Zagreb
6. F. Bahtijarević-Šiber, P. Sikavica: Leksikon menadžmenta, Masmedija 2001.
7. F. Bahtijarević-Šiber: Management ljudskih potencijala, Golden marketing 1999.
8. Nordstrom K.A., Ridderstrale J: Funky business, Differo, d.o.o., Zagreb, 2002.
9. Edvinsson L.: Korporacijska Longituda, Differo, d.o.o., Zagreb, 2002.
10. Vukšić-Bosilj V., Kovačić A.: Upravljanje poslovnim procesima, Sinergija, Zagreb, 2004.
11. Womack J.P., Jones D.T.: Lean Thinking, Simon and Schuster business, London, 2005.
12. Iacocca L.: Autobiografija, M.E.P Consult d.o.o., Zagreb, 2007.
13. Drucker P.F.: Poduzetništvo i inovacije, Globus, Zagreb, 1992.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu