Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove transportnih uređaja
Kratica: OTUOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Herold
doc. dr. sc. Matija Hoić
Izvođači: doc. dr. sc. Matija Hoić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje i proučavanje elemenata i konstrukcija transportnih uređaja, njihove uporabe, izbora i metoda proračuna.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Nema uvjeta.

Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanju i vježbama (maksimalno tri izostanka). Dva kolokvija tijekom semestra (uvjet za prijavu i izlazak na usmeni dio ispita).

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Aktivnost na nastavi (predavanja i vježbe) 5 %, Kolovij 70%, Usmeni ispit 25 %

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Na svakim vježbama iz obrađenog poglavlja zadaje se zadatak za domaću zadaću.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):

razlikovati transportne uređaje, prema vrsti dobave i područja njihove uporabe;
izvesti: stupanj korisnog djelovanja u radnom i kočnom stanju, otpore ustaljene vožnje, prijenosni odnos složenog mehanizma;
izraditi skicu zadanog tipa koloturnika s kinematikom brzina na užnicama i pripadni prijenosni odnos;
prepoznati, dimenzionirati i odabrati čelično uže prema zadanim uvjetima pogona;
procjeniti područja primjene određenog zahvatnog sredstava;
koristiti metode proračuna za dimenzioniranje jednostavnijih elemenata transportnih uređaja.

Predavanja
1. Uvod: Podjela, značenje i uloga unutrašnjeg transporta, razvoj. Značajke i vrste prenosila i dizala, vrste transportiranog materijala.
2. Sredstva povremene i neprekidne dobave. Podjela, osnovne značajke, vrste i pregled izvedbi.
3. Pokretljivost, radni prostor, radni ciklus, vrijeme trajanja uključenja, stvarno radno vrijeme, računanje dobave. Kriteriji izbora transportnih uređaja.
4. Otpori gibanju, rasipanja energije različitih vrsti prenosila i dizala, specifični otpori, snaga pogona.
5. Faze gibanja pogonskih mehanizama i izbor brzine transportnog sredstva.
6. Redukcija sila i masa. Jednadžba gibanja pogonskog mehanizma, opterečenje pogonskog člana mehanizma.
7. Radno i kočno stanje, stupanj djelovanja u radnom i kočnom stanju.
8. Vrste pogona: Električki, hidraulički i ručni pogon; značajke, područje primjene.
9. Koloturnici vrste.
10. Užad vrste, trajnost i proračun.
11. Bubnjevi, užnice, užetne veze, lanci.
12. Zahvatna sredstva (kuke, kliješta, grabilice); kočnice; zadržači.
13. Mehanizmi dizanja; mehanizmi vožnje, kotači i proračun kotača;
14. Klasifikacija i podjela u pogonske grupe. Plan i cilj klasifikacije. Teorijske osnove klasifikacije. Teorijski vijek trajanja, spektar opterećenja i naprezanja.
15. Pogonska čvrstoća, osnove proračuna, kriteriji dimenzioniranja.

Vježbe
1. Auditorijalne vježbe. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
2. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
3. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
4. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
5. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
6. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
7. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
8. Kolokvij 1.
9. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
10. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
11. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
12. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
13. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
14. Postupci i ilustrativni primjeri proračuna i konstrukcije transportnih sredstva.
15. Kolokvij 2.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. D.Ščap: Prenosila i dizala, podloge za konstrukciju i proračun, Liber, Zagreb, 1990.
2. D.Ščap: Prenosila i dizala, udžbenik u radu (raspoloživo za studente u elektroničkom obliku).
3. D. Ščap, Z. Herold, M. Hoić: Zbirka zadataka iz prenosila i dizala (u radu - raspoloživo za studente u elektroničkom obliku).
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu