Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ekološka zaštita
Kratica: EKOLOSKAOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Slaven Dobrović
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Juretić
prof. dr. sc. Davor Ljubas
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slaven Dobrović ( Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Juretić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Stjecanje znanja o tehnološkim procesima u zaštiti okoliša, te uvida u složeni interaktivni odnos čovjeka i okoliša. Studenti se upoznaju s globalnim ekološkim problemima, aktualnim stanjem i trendom promjene kvalitete okoliša. Dobivena znanja uključuju kvalitativno razumijevanje tehnoloških rješenja u sustavima zaštite zraka, vode i tla. Kvantitativnim inženjerskim modelima omogućuje se povezivanje teoretskih znanja s praktičnom izvedbom i stvarnim učincima u zaštiti okoliša.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima, auditornim i laboratorijskim vježbama, izrada domaćih zadaća i seminara.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom izvođenja nastave ocjenjuju se domaće zadaće i aktivnost na nastavi što čini 20% konačne ocjene. Preostalih 80% konačne ocjene temelji se na dva kolokvija (50%) i na završnom ispitu (30%).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Kritički prosuđivati glavne probleme u zaštiti okoliša na lokalnoj i globalnoj razini Povezati emisije pojedinih skupina zagađivala u atmosferu s njihovim posljedicama Izabrati tehnološke postupke obrade otpadne vode za zadovoljenje zahtjeva u pogledu ispusta u prirodni recipijent ili koji omogućuju ponovnu upotrebu vode. Napisati materijske i energetske bilance za sve tri sastavnice okoliša Klasificirati katalitičke konvertore ispušnih plinova vozila prema učinkovitosti pretvorbe. Izračunati specifične emisije CO2 iz različitih vozila. Ocijeniti kvalitetu sustava gospodarenja otpadom u pogledu održivog gospodarenja resursima i zaštite okoliša. Ocijeniti kvalitetu sustava gospodarenja otpadom u pogledu održivog gospodarenja resursima i zaštite okoliša Procijeniti emisije stakleničkih plinova i drugih specifičnih zagađivala za odabrane sustave gospodarenja otpadom Analizirati aspekte okoliša pojedinih organizacija i klasificirati ih prema značaju.

Predavanja
1. Osnovni pojmovi, interakcija ekosustava i čovjeka, povijesni pregled važnih događaja, pregled globalnih problema zaštite okoliša, definiranje osnovnih pojmova.
2. Karakteristike atmosfere geometrija i kemijski sastav. Svojstva zraka. Ukupna masa, množina i broj molekula atmosfere. Vertikalna struktura atmosfere vertikalna raspodjela temperature, tlaka i gustoće. Temperatura u atmosferi (suhoadijabatski gradijent temperature).
3. Planetarna temperatura zračenja. Atmosferski apsorpcijski spektar. Efekt staklenika (jednostavni model staklenika, utjecaji na klimu).
4. Stratosferski ozon. Chapmanov mehanizam. Katalitički ciklusi gubitka ozona. Gubitak polarnog ozona mehanizam gubitka ozona, stvaranje polarnog stratosferskog oblaka. Kronologija.
5. Onečišćenje atmosfere, Londonski smog, fotokemijski smog.
6. Kisele kiše (zakiseljivanje), indeks kakvoće urbanog zraka.
7. Energetika i okoliš, energetska efikasnost, Tehologije obrade dimnih plinova, suspendirane tvari, odsumporavanje dimnih plinova, uklanjanje dušikovih oksida.
8. Promet i okoliš. Grupe prometnih sredstava. Reguliranje emisija iz vozila. Katalitičko pročišćavanje ispušnih plinova.
9. Hidrološki ciklus i vodni resursi. Kvaliteta prirodnih voda. Pregled opasnih tvari u vodama, kategorizacija otpadnih voda. Hranjive tvari u vodama, stupanj trofije, eutrofikacija.
10. Izvori otpadnih voda. Otpadna voda kao resurs. Stupnjevi obrade otpadnih voda. Fizikalno kemijske metode prerade otpadnih voda (prvi stupanj pročišćavanja).
11. Biološki postupci obrade otpadnih voda (drugi stupanj pročišćavanja). Postupci prerade otpadnih voda trećeg stupnja. Posebni postupci (lagune, SBR, anaerobni postupci). Kruti ostatak obrade otpadnih voda karakteristike i rješenja.
12. Pomorski promet i okoliš. Brodske balastne vode, problem unosa invazivnih vrsta, mjere zaštite.
13. Otpad, sustavi gospodarenja otpadom, prikaz za Hr i EU, hijerarhija postupanja otpadom, otpad kao resurs. Sustavi prikupljanja otpada. Priprema za recikliranje. Pogoni za rekuperaciju materije. Kompostiranje.
14. Tehnologije postupanja miješanim otpadom. Mehaničko biološka obrada, sanitarno odlaganje, spaljivanje otpada problemi, tehnička rješenja i utjecaj na okoliš. Opasni otpad.
15. Sustavi upravljanja okolišem (engl. Environmental Management Systems EMS), Politika upravljanja okolišem, Norme, Metodologija procjene životnog ciklusa (engl. Life Cycle Assessment LCA)

Vježbe
1. Auditorna vježba (1) Multimedijska prezentacija materijala uvod u zaštitu okoliša.
2. Auditorna vježba (2) Jedinice za izražavanje koncentracija u plinskoj fazi. Riješeni primjeri i zadaci.
3. Auditorna vježba (3) Bilanca energije. Riješeni primjeri i zadaci.
4. Auditorna vježba (4) Stratosferski ozon. Riješeni primjeri i zadaci.
5. Auditorna vježba (5) Zagađenje atmosfere. Riješeni primjeri i zadaci.
6. Laboratorijska vježba (1) Kisele precipitacije, puferski kapacitet različitih prirodnih vode.
7. Laboratorijska vježba (2) Izgaranje sumpora, ispiranje dimnih plinova, neutralizacija.
8. Auditorna vježba (6). Zadaci. Temeljni izračuni. Izgaranje. Emisije CO2 nastale izgaranjem pogonskog goriva.
9. Laboratorijska vježba (3) Organske tvari u vodi, TOC, NPOC, POC, Utrošak KMnO4, UV, KPK, BPK.
10. Laboratorijska vježba (4) Vakuumske membrane u obradi otpadnih voda.
11. Laboratorijska vježba (5) Mulj iz otpadnih voda, taloživost po Imhoffu, dehidracija centrifugom, filtar prešom, karakteristike i primjena mulja.
12. Auditorna vježba (7) Zagađivanje pomorskim prometom. Riješeni primjeri i zadaci
13. Laboratorijska vježba (6) Adsorpcija na aktivnom ugljenu.
14. Auditorna vježba (8) Obrada otpadnih voda. Riješeni primjeri i zadaci.
15. Auditorna vježba (9) Određivanje značajnih aspekata okoliša prema normi ISO 14001; primjer korištenja LCA metodologije
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. R.A. Hinrichs, M. Kleinbach, Energy Its Use and the Environment, Harcourt College Publishers, 2002.
2. M.Bank: Basiswissen Umwelttechnik, Vogel, 1994.
3. R.J. Heinsohn, Sources and Control of Air Pollution, Prentice Hall, 1999.
4. Sawyer, C.N., McCarty, P.L., Parkin, G.F., 2003.
5. Chemistry for environmental engineering and science. Boston, McGraw-Hill.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu