Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Struktura i svojstva nehrđajućih čelika
Kratica: STISNEČEOpterećenje: 30(P) + 10(A) + 5(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Vera Rede
Izvođači: prof. dr. sc. Vera Rede ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznavanje studenata s nehrđajučim čelicima i čeličnim ljevovima njihovim kemijskim sastavom, mikrostrukturom, mehaničkim, korozijskim i tribološkim svojstvima, područjima primjene, prednostima i nedostacima jednih u odnosu na druge.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
položen ispit iz kolegija Materijali II

Obaveze studenata:
redovito pohađanje predavanja i vježbi domaće zadaće (eučenje)

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
dva kolokvija pismeni ispit domaće zadaće

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
Kontinuirano rješavanje online domaćih zadaća
Analiza rezultata riješenih zadaća

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
definirati temeljne uvjete korozijske postojanosti nehrđajućih čelika; razlikovati osnovne skupine čelika; prepoznati standardne oznake pojedinih vrsta nehrđajućih čelika te iste povezati s kemijskim sastavom čelika; predvidjeti mikrostrukturu čelika na temelju poznatog sastava; objasniti formiranje mikrostrukture i mikrostrukturnih promjena u dijagramima stanja; procijeniti mehanička, korozijska i tribološka svojstva nehrđajućih čelika prema njihovoj mikrostrukturi; povezati sastav i kristalnu građu s ponašanjem u različitim uvjetima primjene; izabrati optimalnu vrstu nehrđajućeg čelika za određene uvjete eksploatacije.

Predavanja
1. Uvod Uvjeti kemijske postojanosti čelika. Razvoj, podjela, proizvodnja i primjena.
2. Feritni čelici prvi dio Kemijski sastav, fazni dijagrami, osnovna mikrostruktura, mehanička svojstva.
3. Feritni čelici drugi dio Kemijska postojanost, mikrostrukturne promjene i njihov utjecaj na svojstva, standardne vrste i primjena.
4. Martenzitni čelici Kemijski sastav, fazni dijagrami, mikrostruktura, mehanička i korozijska svojstva, osnovne vrste i primjena. osnovna svojstva; utjecaj legirnih elemenata na svojstva; područje primjene.
5. Austenitni čelici prvi dio Kemijski sastav, fazni dijagrami, mikrostruktura i mikrostrukturne promjene.
6. Austenitni čelici drugi dio Mehanička svojstava, korozijska postojanost, osnovne vrste i primjena.
7. Dupleks čelici prvi dio Razvoj dupleks čelika, kemijski sastav, fazni dijagrami, osnovna mikrostruktura, mikrostrukturne promjene.
8. Dupleks čelici drugi dio Mehanička svojstva, kemijska postojanost, osnovne vrste i područje primjene.
9. Precipitacijski očvrsnuti čelici osnovna podjela; kemijski sastav; mikrostruktura; precipitacijski mehanizam očvrsnuća; mehanička svojstva; područje primjene.
10. Tehnološka svojstva prvi dioZavarljivost
11. Tehnološka svojstva drugi dioOblikovljivostObradivost odvajanjem čestica
12. Oblici proizvoda i poluproizvoda. Utjecaj tehnološke prerade na svojstva.
13. Korozijski postojani čelični ljevovi austenitni, martenzitni, feritni, dupleks i precipitacijski očvrsnuti
14. Nehrđajući čelični ljevovi otporni na visoke temperature.
15. Tribološka svojstva nehrđajućih čelika.ErozijaKavitacijska erozijaTribokorozija Princip izbora optimalne vrste čelika u različitim uvjetima primjene.

Vježbe
1. Označivanje nehrđajućih čelika
2. Kemijski sastav. Utjecaj legirnih elemenata. Određivanje Cr i Niekvivalenta. Schaefflerov dijagram.
3. Pseudobinarni dijagrami Trojni dijagrami
4. Osnovna mikrostruktura pojedinih skupina nehr. čelika Dupleks struktura topološki parametri dvojne mikrostrukture
5. Mehanička svojstva osnovnih skupina nehrđajućih čelika i ljevova: tvrdoća vlačna čvrstoća, granica razvlačenja, istezljivost udarni rad loma
6. Kinetika nastanka mikrostrukturnih promjena: senzibilizacija, krhkost 475°, sigma faza, ksi faza i dr.
7. Utjecaj mikrostrukturnih promjena na mehanička svojstva osnovnih skupina nehrđajućih čelika i ljevova
8. Utjecaj mikrostrukturnih promjena na korozjsku postojanost osnovnih skupina nehrđajućih čelika i ljevova Određivanje djelotvorne sume
9. kolokvij
10. Tehnologičnost nehrđajućih čelika Kvalitativna i kvantitativna analiza mikrostrukture u zavarenom spoju nehrđajućih čelika
11. Korozijska postojanost i mehanička svojstva na povišenoj i visokoj temperaturi.
12. Termokemijska obrada nehrđajućih čelika u cilju poboljšanja tribokorozijske postojanosti: pougljičavanje aluminizacija ...
13. Izbor optimalnog nehrđajućeg čelika u uvjetima kemijske agresije
14. Izbor optimalnog nehrđajućeg čelika u uvjetima tribološkog, mehaničkog i kemijskog opterećenja
15. kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Novosel, M., Krumes, D., Posebni čelici, SF, Slavonski Brod, 1998.
2. McGuire, M.: Stainless Steels for Design Engineers, ASM International, Materials Park, Ohio 2008
3. Davis, J.R.& Associates: ASM Specialty Handbook Stainless Steels, ASM International, Materials Park, 1994.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Materijali II
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu