Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Komunalna hidrotehnika
Kratica: KOMHIDOpterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 0(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Šavar
Izvođači: Vedrana Markučič mag. ing. mech. ( Auditorne vježbe )
prof. dr. sc. Mario Šavar ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Upoznati studente sa znanjima potrebnim za planiranje, razvoj, projektiranje, upravljanje i održavanje složenih cjevovodnih sistema (vodoopskrba, plinovodi, kanalizacija, odvodnja itd).

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:
Položeni: Matematika II Mehanika II NOČ

Obaveze studenata:
Traži se da student kontinuirano usvaja teorijska i praktična znanja putem testova u Moodleu

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Konačna ocjena: formira se na temelju ukupnog znanja i zalaganja koje je student pokazao tijekom semestra i na ispitu. Konačna ocjena se sastoji od uspjeha na: testovima za kontinuiranu provjeru učenja (Moodle) 20%, četiri kolokvija 50%, usmenom ispitu 30%.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:
testovima za kontinuiranu provjeru učenja (Moodle), četiri kolokvija, usmeni ispit.

Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
Određivanje radne točke cjevovoda, proračun osnovnih parametara jednostavnog cjevovoda Znati objasniti pojavu hidrauličkog udara nastalog brzim zatvaranjem ventila u sustavu spremnik cijev ventil Upotrebom komercijalnog softwarea znati proračunati složenu cjevovodnu mrežu Znati odrediti ekonomsku jednakovrijednost, ukamaćivanje, ocijeniti vrijednost projekta, proračunati plan toka novca unutar projekta, izračunati rizik projekta

Predavanja
1. Uvod: o cjevovodnim mrežama i njihovim komponentama te o problemima tijekom planiranja, projektiranja i eksploatacije..
2. Modeliranje stacionarnog strujanja u cijevnim mrežama. Metoda HardyCrossa.
3. Modeliranje nestacionarnog strujanja u cijevnim mrežama. Metoda karakteristika
4. Planiranje, projektiranje i razvoj cijevnih mreža. Sakupljanje podataka, kalibracija i validacija modela
5. kolokvij
6. Upravljanje mrežama, simulacija normalnih radnih režima i izvanrednih situacija, optimalan režim rada
7. Pumpe i pumpne stanice (vrsta i podjela pumpi, energetske karakteristike, spajanje, upravljanje i odabir pumpi)
8. Nadzor i kontrola cjevovodne mreže. Mjerenje (principi i metode mjerenja, mjerenje tlaka i protoka i volumena)
9. kolokvij
10. Održavanje cjevovodnih sustava. Sigurnost mreže, učestalost kvarova, starost mreže, sredstva brzina obnove mreže.
11. Nove metode lokacije puknuća i sanacije cijevi.
12. Specifičnosti vodovodnih sustava
13. Specifičnosti plinskih i toplovodnih sustava
14. Specifičnosti kanalizaciskih i drenažnih sustava.
15. 3 kolokvij

Vježbe
1. Upoznavanje postojećeg softwarea za simulaciju stacionarnog strujanja razvijenog na katedri za mehaniku fluida
2. Simuliranje uobičajenih režima rada za neku tipičnu konfiguraciju cjevovodne mreže
3. Upoznavanje postojećeg softwarea za simulaciju nestacionarnog strujanja razvijenog na katedri za mehaniku fluida
4. Simulacija hidrauličkog udara u cijevi.
5. Simulacija upuštanja mreže u pogon (uključivanje pumpnih agregata)
6. Simulacija nekih nestandardh režima rada (požar u urbanoj sredini), havarija cjevovodnog sistema.
7. Traženje optimalnog režima rada pumpnih stanica (2 sata)
8. Traženje optimalnog režima rada pumpnih stanica (2 sata)
9. Određivanje tlačnih zona te definiranje mjerne opreme za optimalan rad cijelog sustava.
10. Simulacija mreže s definiranim tlačnim zonama u režimima (ljetozima te dannoć)
11. Optimiranje rada složenog cjevovodnog sustava s više tlačnih zona, više rezervoara te više pumpnih postrojenja. (4 sata)
12. Optimiranje rada složenog cjevovodnog sustava s više tlačnih zona, više rezervoara te više pumpnih postrojenja. (4 sata)
13. Optimiranje rada složenog cjevovodnog sustava s više tlačnih zona, više rezervoara te više pumpnih postrojenja. (4 sata)
14. Optimiranje rada složenog cjevovodnog sustava s više tlačnih zona, više rezervoara te više pumpnih postrojenja. (4 sata)
15. Simulacija puknuća plinskog sustava i definiranje line break zaštite.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. J. A. Fox: Hydraulic Analysis of Unsteady Flow in Pipe Networks, MacMillan Press, London, 1987.
2. E. B. Wylie, V.L. Streeter, L. Suo: Fluid Transients in Systems, Prentice Hall, 1993.
3. A. J. Osiadacz: Simulation and Analysis of Gas Networks, Gulf Publishing Company, London, 1987.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu