Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poslovne kompetencije
Kratica: POSKOMOpterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(K) + 0(TJ) + 0(T) + 15(S) + 0(PRJ) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(PP)
Nositelji: doc. dr. sc. Tea Žakula
Izvođači: doc. dr. sc. Tea Žakula ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Cilj predmeta je razvoj kompetencija studenata u području netehničkih vještina nužnih za uspješno poslovanje te vođenje organizacija i interdisciplinarnih timova. Naglasak predmeta je na primjeni usvojenih znanja kroz praktičan, samostalni rad. Studentima će se omogućiti da praktičan rad provode u suradnji s uspješnim poduzetnicima, managerima, investitorima i komunikatorima.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet:


Obaveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i radionicama. Kontinuirano usvajanje teorijskih znanja i aktivno sudjelovanje u praktičnim oblicima nastave. Kontinuirana provjera znanja kroz vrednovanje praktičnog rada.

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:


Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija:


Nakon uspješno savladanog kolegija student će moći (ishodi učenja):
1. Kritički prosuditi o razini informacija i načinu komunikacije ovisno o situaciji 2. Vrednovati uspješnost vlastitih komunikacijskih vještina 3. Prezentirati tehnički sadržaj tehničkoj i netehničkoj publici 4. Napisati strukturirano tehničko izvješće 5. Izraditi plan upravljanja projektom 6. Kritički prosuditi rizike i strategije smanjenja rizika projekta 7. Složiti i voditi projektni tim 8. Riješiti konflikne situacije unutar projekta 9. Primijeniti pregovaračke tehnike u stvarnim pregovorima 10. Stvoriti dodanu vrijednost u pregovorima

Predavanja
1. Komunikacijske vještine: Pisanje tehničkog izvješća
2. Komunikacijske vještine: Prezentacija tehničkoj i netehničkoj publici
3. Komunikacijske vještine: Prezentacija neprijateljskoj/agresivnoj publici
4. Komunikacijske vještine: Debatiranje
5. Komunikacijske vještine: Razgovor za posao
6. Vođenje projekta: Metodologije i alati za vođenje projekta
7. Vođenje projekta: Organizacija i vođenje projektnog tima
8. Vođenje projekta: Analiza i strategije smanjenja rizika
9. Vođenje projekta: Praćenje i analiza uspješnosti projekta
10. Vođenje projekta: Najčešće greške prilikom vođenja projekata i kako ih minimalizirati
11. Pregovaračke vještine: Osnovne tehnike pregovaranja
12. Pregovaračke vještine: Strateška analiza pregovaračke pozicije
13. Pregovaračke vještine: Česte pogreške u pregovaranju
14. Pregovaračke vještine: Prepoznavanje prilika za stvoriti dodanu vrijednost
15. Pregovaračke vještine: Pregovaranje u teškim/osjetljivim situacijama

Vježbe
1. Radionice (za sve nastavne teme) će se vezati na teme predavanja s naglaskom na praktičnu primjenu i samostalni rad studenata. Studentima će se omogućiti praktični rad u suradnji s iskusnim stručnjacima iz poslovnog i javnog sektora.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Getting to Yes Negotiation Agreements Withouth Giving In. R. Fisher and W. Ury. New York Penguin Books. 1991.
2. Made to Stick Why some Ideas Survive and Others Die? C. Heat and D. Heat. Random House. 2007.
3. In Business As in Life, You Don"t Get What You Deserve, You Get What You Negotiate. C. L. Karrass. Stanford Street Pr. 1996
4. Zašto nacije propadaju? D. Acemoglu and J. Robinson. Mate. 2017.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
PP - Predavanja na poslijediplomskim studijima
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PRJ - Projektantske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu