Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Holografija
Kratica: M403Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 15(S) + 0(PK) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Damir Modrić
Izvođači: Alan Divjak dipl. ing. ( Seminar )
izv. prof. dr. sc. Damir Modrić ( Seminar )
Opis predmeta: Optička informacija. Izvori holografije. Valna priroda svjetlosti. Oblici valne fronte. Koherencija valova svjetlosti i njihova elektromagnetska priroda. Intenzitet, snaga i energija. Valovi i faze. Pojam faze vala. Definiranje faze u odnosu na ravninu promatrača. Lokalna inklinacija i divergencija kompleksne valne fronte. Interferencija dvaju snopova. Matematički opis interferencije. Geometrija interferentnih uzoraka. Jednostavni interfefrentni uzorci. Difrakcija svjetlosti na periodičkim strukturama. Difrakcija na jednoj i višestrukoj pukotini i upotreba leća. Načini difrakcione analize. Optička rešetka. Difrakciona efikasnost optičke rešetke. Holografija. Objektni snop. Referentni snop. Interferentni uzorak. Materijal za zapis holograma. Rekonstrukcija holograma. Primjena modela. Nastajanje virtualne i realne slike. Dinamički raspon. Šum. Omjer intenziteta referentne i objektne zrake. Višestruke scene. Klasifikacija holograma. Refleksijski i transmisijski hologrami. Apsorpcijski i fazni hologrami. Planarni i volumni hologrami. Optičke komponente za snimanje holograma. Laseri. Snimanje transmisijskog i refleksijskog holograma. Materijali za snimanje holograma. Zahtjevi. Priprema za generiranje tiskovne matrice. Elektrooblikovanje. Primjena, proces i kontrola. Završna obrada. Otiskivanje holograma. Sastav holografskih hot stamp folija za otiskivanje. Strojevi za otiskivanje. Hologrami kao elementi zaštitnog tiska. Zaštita od krivotvorenja. Budućnost holografije. Demonstracija nastavnih sadržaja programa u Laboratorijima koji posjeduju uređaje za izradu holograma, Institut za Fiziku Sveučilišta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. E. Winston, E. Kock, Lasers and Holography, Dover Publications, Dover, 1981. P. Hariharan, P. L. Knight, A. Miller, Optical Holography : Principles, Techniques and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
Preporučena literatura:
2. http://www.3dimagery.com/ http://www.holo.com/holo//book/book.html Holographic multi-stereogram constructed from computer images : Applied 3-D printer: Kjell Einar Olsen, doktorska teza http://www.fou.uib.no/fd/1996/h/404001/index.htm http://www.holophile.com/history.htm http://members.aol.com/gakall/holopg.html
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu