Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kemija 1
Kratica: ZGT103/1Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 15(S) + 15(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Željka Barbarić - Mikočević
Izvođači: prof. dr. sc. Željka Barbarić - Mikočević ( Seminar )
doc. dr. sc. Ivana Plazonić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Kemija kao prirodna znanost proučava sastav, svojstva i unutarnju strukturu tvari te istražuje promjene tvari, reakcije i mehanizme reakcija.
Kolegij Kemija I obrađuje osnove opće i anorganske kemije: Čiste tvari (vrste tvari, rastavljanje tvari na čiste tvari, svojstva čistih tvari, elementi, spojevi); Zakoni kemijskog spajanja po masi (zakon o održanju mase, zakon stalnih omjera masa, zakon umnoženih omjera masa, zakon spojnih masa); Struktura čistih tvari (atomska, molekulska); Priroda plina; Priroda tekućina; Struktura atoma (elektron, atomska jezgra, proton); Rendgenske zrake i radioaktivnost; Kemijske reakcije; Relativna atomska i molekulska masa, mol; Plinski zakoni i jednadžba stanja idealnog plina; Elektronska struktura atoma (kvantna teorija, Bohrov model atoma, kvantni brojevi); Periodni sustav elemenata; Kemijska veza (kovalentna, ionska) i struktura molekula; Međumolekularne sile; Stehiometrijska valencija, oksidacijski broj; Nazivi anorganskih kemijskih spojeva; Otopine (svojstva otopina, kvantitativno izražavanje sastava otopina); Otopine elektrolita (elektroliti, jaki i slabi elektroliti, kiseline i baze); Kemijske reakcije (redoks-reakcije, protolitičke reakcije); Kemijska kinetika (utjecaj prirode i koncentracije reaktanata, temperature, površine, katalizatora); Kemijska ravnoteža (u homogenim i heterogenim sistemima te otopinama elektrolita).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Biffl, Osnove kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1987. D. Nothig-Hus, M. Herak, Opća kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1985. P. J. Hartsuch, Chemistry for the Graphic Arts, GATF, Pittsburgh, 1983.
Preporučena literatura:
2. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu