Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kemija 2
Kratica: ZGT103/2Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 15(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Rožić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Plazonić ( Vježbe u praktikumu )
prof. dr. sc. Mirela Rožić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Kolegij Kemija 2 obrađuje osnove organske kemije: Ugljikovi spojevi i kemijske veze (građa ugljikova atoma i kovalentna veza, nepolarna i polarna kovalentna veza, polarnost molekula, izomeri, grupe i nomenklatura organskih spojeva, reakcije organskih spojeva); Ugljikovodici (alkani, slobodni radikali, svojstva alkena i alkina, karbokation, elektrofilna adicija na nezasićeni ugljik, alkadieni, cikloalkani, cikloalkeni, alkini, aromatski ugljikovodici); Alkil-halogenidi (nukleofilne supstitucije alkil-halogenida, SN2-reakcija, SN1-reakcija, izlazne grupe); Alkoholi, fenoli i eteri (dioli, polioli, fenoli, svojstva i reakcije etera); Aldehidi i ketoni (acetali, ketali, cijanhidrinska sinteza, adicija organometalnih spojeva, enolacija, aldolna kondenzacija); Karboksilne kiseline (kiselost, dikarboksilne kiseline, derivati karboksilnih kiselina, reakcije karboksilnih kiselina i derivata kiselina); Dušikovi spojevi (amini, kvaterni amonijevi spojevi, azo i diazo spojevi); Organosumporovi spojevi (tioli, sulfidi, sulfonske kiseline); Masti i ulja; Ugljikohidrati; Polimerizacijske reakcije; Aminokiseline, peptidi i proteini
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. V. Tralić-Kulenović, B. Karaman, L. Fišer-Jakić, Uvod u organsku kemiju, Litograf Zagreb, 2004. I. Bregovac, A. Deljac, D. Sunko, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1986. P. J. Hartsuch, Chemistry for the Graphic Arts, GATF, Pittsburgh, 1983.
Preporučena literatura:
2. S. H. Pine, J. B. Hendrickson, D. J. Cram, G. S. Hammond, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1984.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu