Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ambalaža 1
Kratica: ZGT303Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 15(PK) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Branka Lajić
Izvođači: dr. sc. Denis Jurečić ( Predavanja, Vježbe u praktikumu )
Tigran Jokić dipl. ing. ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Uloga ambalaže. Ekološki simboli na ambalaži. Mjesto ambalaže u promocijskom spletu. Životni ciklus ambalažnog proizvoda. Energija za proizvodnju ambalažnih materijala i ambalaže. Utjecaj na kvalitetu zraka i voda proizvodnjom celuloze i papira. Ekološki aspekt proizvodnje PE-LD, PELLD, PE-HD, PVC, PP, PET. Ekološki aspekt proizvodnje staklene i metalne ambalaže. Tisak na ambalaži i okoliš. Sigurnost ambalaže u kontekstu migracije. Nanotehnologije i papirna, kartonska i plastična ambalaža.
Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Pravilnik o ambalažnom otpadu. Zbrinjavanje iskorištene papirne i kartonske ambalaže. Kompostiranje, deponiranje, spaljivanje. Metode reciklacije papirne i kartonske ambalaže. Utjecaj tehnike tiska, vrste boje i tiskovne podloge na kvalitetu recikliranih vlakanaca. Ekološki aspekt procesa reciklacije: bilanca CO2, teški metali, organoklorni spojevi. Metode oporabe plastike, materijalna oporaba, energijska oporaba. Ekološki aspekti reciklacije staklene ambalaže i oporabe metalne ambalaže.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. F. Lox, Packaging and Ecology, PIRA International, Leatherhead,1999. S. E. Selke, Packaging and the Environment, CRC Press, Rev.Ed., Portland, 1999.
Preporučena literatura:
2. J. Palmer, Recycling plastic, F.Watts, GRAD?, 1999. L. Göttsching, H. Pakarinen, Recycled Fiber and Deinking, FPEA and TAPPI, Helsinki, 2000. Časopis: Packaging Technology and Science
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu