Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
WEB dizajn 1
Kratica: M402/1Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jesenka Pibernik
Izvođači: Bojan Kanižaj ( Vježbe u praktikumu )
prof. dr. sc. Jesenka Pibernik ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Pojavom Interneta, stvorile su se nove mogućnosti komunikacije putem dinamičkih objekata korištenjem elektroničkih medija. Uloga web dizajna očituje se u oblikovanju vizualnih informacija sa ciljem atraktivnog i funkcionalnog izgleda stranice.
Tematske jedinice: Razvoj računalne tehnologije, Pojava Interneta, Područje primjene elektronskih medija u dizajnu vizualnih komunikacija, Potreba i razvoj web dizajna. Sličnosti i razlike grafičkog i web dizajna. Informacijska arhitektura kao elementarna struktura prezentacije vizualnih informacija. Sustavi i standardi oblikovanja stranica i dizajna sučelja. Elementarne strukture web stranice: tekst, slika, ilustracija, fotografija, animacija. Web grafika: karakteristike, načini i formati prikaza i zapisa. Tipografija u web dizajnu, Uloga boje u web dizajnu i načini prikaza korištenjem boje. Standardi dizajna i prikaza na različitim platformama. Planiranje web projekta, testiranje, valorizacija, održavanje. Proces razvoja web projekta, dizajn, tehnološka podrška, ekonomska isplativost.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. C. Eccher,Professional Web design : techniques & templates, Charles River Media, Hingham, USA 2002. N. Macdonald, What is web design?, RotoVision, Mies, Switzerland, 2003. E. A. Meyer, Cascading style sheets the definitive guide, O?Reilly Media, Sebastopol, USA, 2004. S. Mumaw, Simple Web sites, Rockport publishers, Gloucester, USA, 2002.
Preporučena literatura:
2. Programski paketi i priručnici za Dreamweaver, Flash, Photoshop, Visual Developer E. Castro, HTML for the World Wide Web, Peachpit Press, Berkeley, USA, 2003. E.Freeman, E. Freeman, Head first HTML with CSS & XHTML, O?Reilly Media, Sebastopol, USA, 2006. E.A. Meyer, Cascading style sheets the definitive guide, O?Reilly Media, Sebastopol, USA, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu