Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pokretna grafika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 30(PK) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Jesenka Pibernik
Izvođači: doc. dr. sc. Jurica Dolić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Predmet istražuje tradicionalne forme pokretne grafike kao što su varijacije grafičkog dizajna, filma, videa i računalno generiranih produkcija (filmske špice, TV intersekcije, reklame,
muzički-video spotovi, dinamičke info-grafi ke i web stranice) tipificirane
višeslojnom animacijom, bojom (ili nedostatkom iste), rotirajućom perspektivom i
pokretnom tipografijom. Pomoću kinetičke tipografije dodaju se svojstva filma tekstu, na primjer: ton glasa, karakterne kvalitete i emotivne osobine koje je moguće prenijeti putem transforimranja svojstava tipografije kroz vrijeme. Osim što ima mogućnost prenošenja većih količina informacija, pokretna grafika je ponudila nešto potpuno novo u digitalnom prostoru, ona nudi publici drugačiju vrstu interakcije nego "obične", statične grafike, u nekim slučajevima publika sama određuje izgled i ostale karakteristike pokretnih grafika, prebacujući pažnju publike i mijenjajući način komunikacije. Kroz linearni slijed nastavnih jedinica studenti istražuju narativnu strukturu, konceptualni okvir, realizaciju i kontekstualizaciju koju podržavaju medijske aplikacije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Woolman, Motion Design: Moving Graphics for Television, Music, Video, Cinema and Digital Interfaces, RotoVision, Hove, 2004 D. Greene, How Did They Do That? Motion Graphics, Gloucester, MA: Rockport, 2003
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
T - Terenske vježbe
S - Seminar
PK - Vježbe u praktikumu
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu