Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Grčki jezik i književnost, smjer Istraživački, Izborni predmeti za akademsku godinu 2015/2016

Semestar 1
[10666] Kolegiji s unutarnjom izbornošću > Odabrati 6 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
118030Kolegij iz grčke književnosti153006.0
[10667] Izborni kolegiji > Odabrati najmanje 9 ECTS bodova
ŠifraPredmetPSVECTS
117951Antropologija festivala303005.0
117952Antropologija moći303005.0
117440Arheologija kasnoga srednjega vijeka30005.0
117929Biološke značajke populacije srednjovjekovne Europe30003.0
52534Drama, trauma i nasilje: kulturološki pristupi tragediji153005.0
117916Drevne seobe I - putokaz kroz antropološke teme303006.0
118056Društveno-humanistička informatika150153.0
117938Engleski jezik za akademske potrebe 100302.0
117939Engleski jezik za akademske potrebe 300302.0
145591Estetika - seminar: Jedna ili više umjetnosti?03003.0
51297Etika - opći303006.0
117955Etnološka kartografija303005.0
117453Fenomeni materijalne i duhovne kulture grčkog svijeta30005.0
117940Francuski jezik za akademske potrebe 100302.0
117941Francuski jezik za akademske potrebe 300302.0
117956Globalizacija i lokalne kulturne prakse303005.0
66726Hindske jezične vježbe 100602.0
66729Hindske jezične vježbe III00602.0
66733Hindske jezične vježbe V00602.0
52267Hindske jezične vježbe VII00602.0
117920Ideologije i osmišljavanje podrijetla (mitovi o podrijetlu i etnogenezi)151503.0
145597Indijska filozofija - seminar: Filozofija jezika03003.0
37080Indijska filozofija I30003.0
66374Indijska književnost 130003.0
36659Indijska umjetnost 130002.0
52264Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi I30002.0
67323Indoeuropska mitologija301505.0
52333Indoeuropski jezični tečaj: albanski I151503.0
117685Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.151505.0
117686Izvori za ranonovovjekovnu povijest III.151505.0
118030Kolegij iz grčke književnosti153006.0
117957Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse303005.0
118097Komparativna književnost: Prepjev i adaptacija301506.0
125469Krasnoslov i gluma459004.0
117687Kršćanstvo u srednjem vijeku II151506.0
117688Kulturna povijest151505.0
117828Kulturna povijest Osmanskog Carstva (I)301503.0
146659Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika03003.0
52260Niži hindski seminar I03002.0
117942Njemački jezik za akademske potrebe 100302.0
117943Njemački jezik za akademske potrebe 300302.0
118069Obrada teksta u humanističkim znanostima150150.0
145533Opća povijest književnosti: Povijesni roman301506.0
145545Opća povijest književnosti: Povijest knjige i povijest mentaliteta301506.0
66727Osnove hindske gramatike 1150153.0
35951Osnove sanskrtske gramatike 1300155.0
117489Počeci simbolike i umjetnosti30005.0
117672Pomoćne povijesne znanosti I.30003.0
117698Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom151503.0
65582Poredbena gramatika indoeuropskih jezika301505.0
132063Povijesni pregled razvoja arheologije30003.0
117959Povijest antropologije303005.0
117667Povijest Grčke i Rima II.30005.0
118169Povijest starog Istoka II30005.0
118124Predaja kao usmenoknjiževni žanr301504.0
117479Predromanička i ranoromanička arhitektura30005.0
51431Prevođenje s hrvatskoga na latinski00454.0
132061Rano i srednje brončano doba u Karpatskoj kotlini30004.0
142622Ranokršćanska arheologija30005.0
117483Rimska klasična arheologija30005.0
117484Rimska provincijalna keramika30003.0
132064Rimska uprava u provinciji Dalmaciji30005.0
69591Sanskrtski seminar - epski 103002.0
69595Sanskrtski seminar - književni 103002.0
52259Sanskrtski seminar - niži I03002.0
117924Sociologija kulture I303006.0
122784Srednjoegipatski jezik i pismo301506.0
117701Srednjovjekovni latinski jezik I151506.0
132062Stereotipi, predrasude i tabui u i o antičkom društvu30005.0
131729Svjetska književnost: europski kanon301505.0
117946Španjolski jezik za akademske potrebe 100302.0
117947Španjolski jezik za akademske potrebe 300302.0
117948Talijanski jezik za akademske potrebe 100302.0
117949Talijanski jezik za akademske potrebe 300302.0
117492Tehnološki razvoj i ekologija u arheologiji30005.0
35949Temelji indijske civilizacije 130002.0
118130Teorija i praksa nastave govornoga i pismenoga izražavanja301504.0
117535Teorija književnosti30002.0
117872Teorija prevođenja451506.0
117934Teorijska arheologija30003.0
118190Transformacije antičkog svijeta301505.0
118132Uvod u biblijski intertekst u nastavi301504.0
36656Uvod u indijsku filozofiju30003.0
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
V - Vježbe
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu