Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pomoćne povijesne znanosti: Diplomatika s kronologijom i egdotikom
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matijević-Sokol ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Studenti će dobiti uvid u mogućnosti korištenja dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela, upoznat će se s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa. Predviđeno je praktičan rad na odabranoj građi u seminarima kao i rad u arhivima, bibliotekama i sl.
Metode podučavanja: Nastava se odvija kroz predavanja i seminarski rad odnosno praktične vježbe, po mogućnosti i u arhivu. Ovaj predmet obuhvaća tradicionalne pomoćne povijesne znanosti (osim latinske paleografije koja se predaje zasebno) odnosno one koje su neophodne istraživaču srednjovjekovne povijesti jer omogućavaju svladavanje temeljnih vještina za samostalno znanstveno istraživanje, zatim tehnička znanja i postupke, osobito za rad na srednjovjekovnoj izvornoj građi. Epigrafija: naglasak je na hrvatskoj srednjovjekovnoj, ranoj i kasnoj latinskoj epigrafičkoj baštini, ali s osvrtom na najvažnije spomenike pisane i drugim srednjovjekovnim pismima (glagoljicom i ćirilicom). Diplomatika: definicija i povijesni pregled s posebnim obzirom na Hrvatsku. Karakteristike isprave: unutrašnje i vanjske; sudionici isprave; javna isprava; privatna isprava; formulari; tradicija isprave; falsifikati. Egdotika diplomatičkih izvora: pravila o izdavanju arhivskoga gradiva. Kronologija: osnovni dijelovi datuma; načini datiranja; svetkovine, ere, stilovi; praktična upotreba kronoloških pomagala (uskrsne tablice i dr.). Heraldika: definicija i osnovni pojmovi te povijesni pregled. Genealogija: osnovni pojmovi. Sfragistika (sigilografija): uvod s povijesnim pregledom, osnovni pojmovi.
Metode ocjenjivanja: Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), aktivnosti u nastavi (20%) i usmenog ispita (60%). Uspjeh na ispitu se javno oglašava, a na kraju ispitnog roka provodi se evaluacija od strane studenata.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. DELONGA, Vedrana, Latinski epigrafički spomenici u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split, Split 1996.
2. FUČIĆ, Branko, Glagoljski natpisi, Djela JAZU (knjiga 57), izd. Jugoslavenska akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1982.
3. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta, Bosančica ili hrvatska ćirilica u Srednjoj Dalmaciji, Državni arhiv u Splitu, Split 2000.
4. STIPIŠIĆ, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi: latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica, izd. Školska knjiga, Zagreb 31991. (ili izdanja: iz 1972. i 21985.)
5. ANTOLJAK, Stjepan, Pomoćne istorijske nauke, [Biblioteka časopisa "Naša prošlost" - knjiga III.], izd. Istorijski arhiv kraljevo, Kraljevo 1971.
6. NAGY, Josip, Diplomatika (I. Postanak i razvoj diplomatike, II. Izprave, III. Diplomatika kod Hrvata), u: Hrvatska Enciklopedija - Encyclopaedia Croatica, sv. V., izd. Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, Zagreb 1945., str. 58-65.
8. GROTEFEND, Hermann, Taschenbuch der Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, izd. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1960., 1991.
9. ZMAJIĆ, Bartol, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja, izd. Golden marketing, Zagreb 1996.
10. GULIN, Ante, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, izd. Golden marketing, Zagreb 1998.
Preporučena literatura:
11. KAPITANOVIĆ, Vicko, Povijesna vrela i pomoćne znanosti, Split: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet - Odsjek za povijest (Udžbenici Sveučilišta u Splitu - Manualia Universitatis studiorum Spalatensis; Izdanja Filozofskog fakulteta Sveučilište u Splitu - Editiones Facultatis Philosophicae Universitatis Spalatensis. 1. Manualia Facultatis Philosophicae Spalatensis), 2012.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Pomoćne povijesne znanosti II.
Položen : Pomoćne povijesne znanosti I.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu