Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Srednjovjekovno plemstvo
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Borislav Grgin
Izvođači: prof. dr. sc. Borislav Grgin ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Objašnjenje nastanka i razvoja društvenog sloja plemstva u srednjem vijeku, komparativno na hrvatskom i europskim primjerima. Uočavanje zajedničkih obilježja, ali i različitosti hrvatskog i europskog plemstva. Razumijevanje terminoloških i sadržajnih kontroverzi pojma "feudalizam".
Metode podučavanja: Frontalno predavanje, rad u grupama, prezentacije seminarskog rada, diskusija.
Metode ocjenjivanja: Završna ocjena donosit će se na temelju pojedinačnoga sudjelovanja u nastavi (izrada kratke bibliografije na zadanu temu 10%, aktivnost na nastavi 20%, kratko izlaganje 20%) te na temelju ocjene iz testa znanja (50%) koji će se provesti po završetku nastave.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marc Bloch, Feudalno društvo, Golden marketing, Zagreb 2001, str. 148-335, 419-431.
2. Elisabeth A. R. Brown, "The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe" u: Lester K. Little & Barbara H. Rosenwein (ur.), Debating the Middle Ages: Issues and Readings, Blackwell Publishers, Malden, Massachusetts, 1998, str. 148-169.
3. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje, Školska knjiga, Zagreb 1997, str. 194-213.
4. Tomislav Raukar, Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja, FF press, Zagreb 2002, str. 5-13, 25-51, 53-60.
5. Nada Klaić, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, Globus, Zagreb 1990, str. 265-319, 336-340, 359-364.
Preporučena literatura:
6. Georges Duby, Tri reda ili imaginarij feudalizma, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb 2007.
7. Martyn Rady, Nobility, Land and Service in Medieval Hungary, Palgrave, Houndmills-New York 2000.
8. Susan Reynolds, Fiefs and vassals: the medieval evidence reinterpreted, Oxford University Press, Oxford-New York, 20012.
9. Vjekoslav Klaić, Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća, Rad JAZU 130, 1897, str. 1-85.
10. Miho Barada, Postanak hrvatskog plemstva, Časopis za hrvatsku poviest I, br. 3, 1943, str. 193-218.
11. Nada Klaić, Postanak "plemstva dvanaestoro plemena Kraljevine Hrvatske", Historijski zbornik XI-XII, 1958-1959, str. 121-163.
12. Nada Klaić, Uz problem geneze feudalizma u Hrvatskoj, Jugoslovenski istorijski časopis 3-4, 1966, str. 55-78.
13. Ivan Jurković, Turska opasnost i hrvatski velikaši: knez Bernardin Frankapan i njegovo doba, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU 17, 1999, str. 61-83.
14. Ivan Jurković, Das Schickals des kroatischen Kleinadels unter dem Druck des Osmanenreichs, East Central Europe/ECE 29, 1-2, 2002., str. 235-248.
15. Ivan Jurković, Socijalni status i prisilni raseljenici podrijetlom iz hrvatskih plemićkih obitelji u zemljama njihovih doseoba za trajanja osmanske ugroze, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, vol. 23, 2005., str. 63-85.
16. Ivan Jurković, Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet, Povijesni prilozi, god. 25, br. 31, 2006., str. 39-69.
17. Internet Medieval Sourcebook na web-stranici www.fordham.edu/halsall/sbook1i.html
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu