Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Njemački jezik za akademske potrebe 3
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 30(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. Azra Plićanić Mesić
v. pred. mr. sc. Mirjana Šnjarić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Osposobiti studente: - da razumiju glavne misli složenoga teksta o konkretnim i apstraktnim stručnim temama; - za tečnu i neusiljenu jezičnu komunikaciju s dobrim, pa i izvornim govornicima; - za pisanje jasnih i tečnih tekstova o općim i stručnim temama; - za formuliranje jasnih i argumentiranih vlastitih stavova o općim i stručnim temama; - za kritičko razlučivanje različitih gledišta; - da mogu slijediti duže govore i predavanja; - da mogu pratiti i u znatnoj mjeri razumjeti glavne poruke TV vijesti i drugih TV programa; - da mogu u znatnoj mjeri razumjeti opće i stručne članke iz novina i časopisa.
Metode podučavanja: Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja: Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Kursbuch, Hueber Verlag, München, 2005.
3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
4. "EM Haupkurs neu" - CD-ROM; Hueber Verlag, München, 2005.
5. "30 Stunden Deutschland" - Materialien für den Orientierungskurs, Klett Verlag, Stuttgart, 2005.
Preporučena literatura:
6. Razni materijali i vježbe s interneta.
7. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand - 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
8. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft - Deutschland - www.magazine-deutschland.de
9. Hering A., Matussek M., Perlmann - Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 -C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Njemački jezik za akademske potrebe 2
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu