Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Talijanski jezik za akademske potrebe 1
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 30(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Arijela Fabrio
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj: Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Metode podučavanja: Poticanje studenata na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Upotreba slikovnog materijala kao sredstva poticanja konverzacije na stranom jeziku. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala. Poticanje samostalne diskusije na zadanu temu na stranom jeziku.
Metode ocjenjivanja: Provjera usvojenog znanja kroz pisanje domaćih zadaća, vježbanje usmene konverzacije, čitanje tekstova, pisanje sažetaka tekstova, provjera aktivnog sudjelovanja na nastavi te uspješnog rješavanja pismenih testova na kraju prvog i drugog semestra akademske godine.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Loredana Chiappini, Nuccia de Filippo: Un giorno in Italia 1, 2002., Bonacci editore, Roma
2. Janfrancesco, E.: Parla e scrivi, 2002, Cendali editore
3. Susanna Nocchi: Grammatica pratica della lingua italiana, 2006., Alma edizioni, Firenze
4. Bertoni, Nocchi: Le parole italiane, Alma edizioni, 2003., Firenze
5. Barreca, Cogliandro, Murgia: Palestra italiana, 2003., Bonacci editore, Roma
6. Bailini, Consonno: I verbi italiani, 2004., Alma edizioni, Firenze
Preporučena literatura:
7. dr. Jernej, J.: Konverzacijska talijanska gramatika, 1982., Školska knjiga
8. Amato, C.: Mondo Italiano, Bonacci editore, 1999., Roma
9. Enciclopedia Garzanti Universale, Aldo Garzanti Editore, 1998.
10. Vježbe i materijali sa Internetskih stranica.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu