Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Milana Černelić
Izvođači: prof. dr. sc. Milana Černelić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Studentima će biti predstavljena osnovna teorijska znanja o komparativnim istraživanjima običajno-obrednih praksi i pristupi njihovome istraživanju u hrvatskoj etnologiji. Studenti se potiču na individualan rad i aktivno sudjelovanje u radu Kolegija: pisanje reakcijskog teksta, pisanje seminarskog rada po vlastitom izboru, sudjelovanje u diskusiji (koja se zasniva na prezentaciji reakcijskih tekstova i seminarskih radova) i potiče kritičko promišljanje vlastitoga rada i rada ostalih studenata. Cilj tako koncipirane nastave je da se studenti osposobe za samostalan rad korištenjem različitih izvora (primarnih i sekundarnih) i literature, sa svrhom sticanja znanja i iskustva u postupku klasifikacije podataka i primjene osnovnih postavki komparativne metode (uz mogućnost primjene i drugih metodičkih pristupa) i aktivno sudjeluju u nastavi.
Metode podučavanja: Kolegij se sastoji iz uvodnih predavanja, kojima se studentima predstavljaju komparativne metode etnoloških istraživanja primjenjene na istraživanje običaja, jednoga od temeljnih pojmova hrvatske etnologije. Praktični rad studenata u okviru Kolegija ostvaruje se kroz samostalan rad studenata: pisanje reakcijskih tekstova i seminarskih radova i njihovu prezentaciju u okviru seminara, kao i njihovim aktivnim sudjelovanjem u nastavi: diskusija, kritička valorizacija rada ostalih studenata, kritički osvrt na korištenu literaturu i teorijske pristupe određenih autora. Predviđeno je da u prvoj fazi pripreme reakcijskog teksta i seminarskog rada studenti iznesu koncept svojega rada, probleme i dileme s kojima se susreću i izmjene iskustva, što može biti poticajno za završnu fazu izrade seminarskih radova. Sukladno temama koje će se obrađivati kroz seminarske radove prikazivat će se i dokumetarni filmovi HRT, te posjećivati javne projekcije filmova s običajnom tematikom kada takve budu organizirane, aktualne izložbe, aktualni znanstveni skupovi, Etnografski muzej (autorica izložbe Zvjezdana Antoš Karneval kralj Europe održane 2009. i 2012, godine predstavit će ciljeve izložbe uz popratnu projekciju filmova o pokladnim običajima) i dr. manifestacije, o čemu će se također raspravljati u okviru seminarskog dijela kolegija
Metode ocjenjivanja: Ocjena se temelji na uspješnom savladavanju predviđenih obveza: - pisanje i izlaganje reakcijskog teksta 10% - pisanje i izlaganje seminarskog rada 40% - redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u diskusiji 10% - pismeni ispit 40% Studenti stječu pravo na pozitivnu ocjenu ako udovolje navedenim zahtjevima. Kolokvijem se provjerava stečeno znanje u okviru kolegija. Zbrajanjem stečenih ocjena u svim segmentima nastave formira se konačna ocjena, koja se upisuje u indeks kao položeni ispit. Neredovitim sudjelovanjem u nastavi i neizvršavanjem studentskih obveza na vrijeme stječu se negativni bodovi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. BELAJ, Vitomir. 2007. Hod kroz godinu. Pokušaj rekonstrukcije prahrvatskoga mitskoga svjetonazora.(drugo, znatno dopunjeno i prošireno izdanje knjige iz 1998.). Zagreb: Golden Marketing (odabrana poglavlja).
2. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna.1997. Hrvatski uskrsni običaji. Zagreb: Golden marketing (odabrana poglavlja).
3. ČERNELIĆ, Milana. 2007. Prilog poznavanju kulturnopovijesne metode u hrvatskoj etnologiji i raspravi o njoj. Studia ethnologica Croatica 19, 5-16, Zagreb.
4. Folklore: an Enciclopedia of beliefs, customs, tales, music, and art. 1997., ed. Thomas A. Green, Santa Barbara: ABC-CLIO, Inc
5. ĐAKOVIĆ, Branko 2011. Igre oko vatre: prilog etnološkim istraživanjima o vatri. Samobor: Meridijani (odabrana poglavlja).
6. GAVAZZI, Milovan. 1988. . Godina dana hrvatskih narodnih običaja (II. novo priređeno izdanje), Matica hrvatska, Zagreb
7. ISTRAŽIVANJE OBIČAJA - POJMOVI I TERMINI. 1987. Narodna umjetnost 24: 15-130. (članci više autora).
8. LOZICA, Ivan. 1997. Hrvatski karnevali. Zagreb: Golden marketing (odabrana poglavlja).
9. RIHTMAN AUGUŠTIN, Dunja. 1995. Knjiga o Božiću. Zagreb: Golden marketing (odabrana poglavlja)
10. SCHWEIZER, Thomas. 1992. Interkulturelle Vergleichverfahren. U: ur. Fischer, Hans: Ethnologie. Einführung und Überblick. Berlin, 421-439.
11. ZORIĆ, Snježana. 1991. Obred i običaj. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora, (odabrana poglavlja).
12. VITEZ, Zorica. 2003. Hrvatski svadbeni običaji. Zagreb: Golden marketing (odabrana poglavlja).
13.
14.
15.
Preporučena literatura:
16. BELAJ, Vitomir. 2007. Hod kroz godinu. Pokušaj rekonstrukcije prahrvatskoga mitskoga svjetonazora.(drugo, znatno dopunjeno i prošireno izdanje knjige iz 1998.). Zagreb: Golden Marketing.
17. BELAJ, Vitomir. 1989. Plaidoyer za etnologiju kao historijsku znanost o etničkim skupinama. Studia ethnologica 1:9-17.
18. BELAJ, Vitomir. 1989. Kultni vrtići. U (Ur. Vitomir Belaj): Etnološki atlas Jugoslavije, sv. 1. Zagreb: Centar za etnološku kartografiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 21-30.
19. Hrvatska božićnica. 1990. Zagreb: Otvoreno sveučilište.
20. Božićnica. 1993. Zagreb: Otvoreno sveučilište.
21. Božićnica. 1994. Zagreb: Otvoreno sveučilište.
22. BRATANIĆ, Branimir. 1976. Pogled na 200 godina etnološke znanosti. Izvješća 5 i 6:5-54.
23. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna. 1997. Hrvatski uskrsni običaji. Golden marketing, Zagreb
24. ČERNELIĆ, Milana. 1997. Uvod u raspravu o etnološkoj kartografiji. Poticaj za
25. ČERNELIĆ, Milana. 2006. Bunjevačke studije. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press (odabrana poglavlja).
26. ĐAKOVIĆ, Branko. 2005. Vatre ivanjske. Studia ethnologia Croatica 17: 51-72.
27. ĐAKOVIĆ, Branko. 2011. Igre oko vatre: prilog etnološkim istraživanjima o vatri. Samobor: Meridijani.
28. FRANKOVIĆ, Đuro. 2011. Blagdanski kalendar 1. Đakovo: Đakovački krug: Grad.
29. HOBSBAWM, Eric, RANGER, Terence (ur.). 1985. The Invention of Tradition.
30. HOBSBAWM, E. 2006. Izmišljanje tradicije. U: Kultura pamćenja i historija, 137-150. Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.
31. Ethnologischer Atlas und seiner Nachbarländer (EA). Die Termine der Jahresfeuer in Europa. 1979. Erläuterung zur Verbreitung, Forschungen zum Ethnologischen Atlas Europa und seiner Nachbarländer 1. Göttingen: Verlag Otto Schwartz & Co. Göttingen.
32. Van GENNEP, Arnold (1960): The Rites of Passage. Chicago: The University of Chicago Press.
33. GEERTZ, Clifford (1973): The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic (odabrani radovi)
34. GRBIĆ, Jadranka. 2001. Vjerovanja i rituali. U: Hrvatska tradicijska kultura na razmeđu svijetova i epoha. Ur. Zorica Vitez i Aleksandra Muraj. Zagreb, 459-495.
35. JAKUBÍKOVÁ, Kornélia. 1990. To Methodology of Wedding Customs, Ethnologica Slavica 22, 33-45, Bratislava.
36. KOMOROVSKY, Ján. 1976. Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava (uvodno poglavlje).
37. KRUH. Tradicija i običaji. 2010. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Zagreb.
38. KULTURNI BESTIJARIJ. 2007. Ur. Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku; Hrvatska sveučilišna naklada (odabrani prilozi)
39. LOZICA, Ivan. 1997. Hrvatski karnevali. Golden marketing, Zagreb
40. MARTINJE. 1992. Zagreb: Otvoreno sveučilište.
41. MED. Pčelarenje i običaji. 1999. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Zagreb.
42. Narodna umjetnost 23. 1986. (radovi više autora na temu istraživanja poklada).
43. LOZICA, Ivan. 1997. Hrvatski karnevali. Golden marketing, Zagreb.
44. PALOŠIJA, Đurđica. 1972. Narodna kultura - znanstveni izvor, Izvješća, 31-43.
45. PRICA Ines. 1991. Granice običaja . Narodna umjetnost 28: 243-267.
46. SIR. Tradicija i običaji. 2003. Zagreb: Pučko otvoreno učilište Zagreb.
47. SCHNEEWEIS, Edmund. 2005. Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata. Zagreb: Golden
48. STANTIĆ, Alojzije. 2011. Ris i obiteljska dužijanca u u subatičkom ataru. Subotica: Organizacijski odbor Dužijance 2011, HKC "Bunjevačko kolo".
49. SVIRAC, Manda. 1998. Darivanje kruhom u običajima Hrvata. Zagreb: Družina.
50. SCHNEEWEIS, Edmund. 2005. Vjerovanja i običaji Srba i Hrvata. Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga.
51. TURNER, Victor. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure, Ithaca and New York: Cornell University Press.
52. WEBER-KELLERMANN, Ingeborg.1985. Saure Wochen, Frohe Festen. Fest und Altag in der Sprache der Bräuche. München-Luzern: Bücher.
53. WEBER-KELLERMANN, Ingeborg. 1984. Die Sprache der Brauch. Zeitschrift für
54. ZORIĆ, Snježana.1991. Obred i običaj. Zavod za istraživanje folklora, Zagreb.
55. ZORIĆ, Snježana. 1996. Ritual Between Anthropology and the Science of Religion. Narodna umjetnost 33/1: 233-245.
56. VINCE-PALLUA, Jelka. 1994. Razmišljanja i dileme na marginama etnoloških karata - kriza etnologije? Studia ethnologica Croatica 6, 6-17, Zagreb.
57. ZARADIJA KIŠ, Antonija. 2004. Sveti Martin kult sveca i njegova tradicija u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
58. VITEZ, Zorica . 2003. Hrvatski svadbeni običaji. Zagreb: Golden marketing.
59. VOJNIĆ-HAJDUK, Lazo. KOPILOVIĆ, Andrija - STANTIĆ, Alojzije. 2006. Dužijanca. Žetvena svečanost. Subotica: Novinsko-izdavačka ustanova "Hrvatska riječ".
60. VOJNIĆ-HAJDUK, Lazo. 2011. Obiteljska dužijanca u bunjevačkih Hrvata u subotičkom kraju. Subotica: Organizacijski odbor Dužijance 2011.
61. Živjeti na Krivom Putu. Etnološka znanstvena monografija o primorskim Bunjevcima. 2009. sv. 2. Ur. M. Černelić, M. Rajković, T. Rubić, Gradski muzej Senj, Zagreb: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press (odabrana poglavlja).
62. Živjeti na Krivom Putu. Život mladih, pripreme za brak i sklapanje braka. 2009. sv. 3. Ur. M. Černelić, M. Rajković, T. Rubić, Gradski muzej Senj, Zagreb: Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, FF-press.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu