Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija kulture
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jasmina Božić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Božić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Osnovni cilj kolegija je osposobiti studente za sintezu kompetencija odnosno znanja i vještina: teorijskih, metodoloških i onih o suvremenom hrvatskom društvu, u primjeni u nekom konkretnom kontekstu sociokulturnog razvoja na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj. U kolegiju se neka od temeljnih znanja i vještina stečenih na prethodno savladanim kolegijima teorijskog i metodološkog tipa kreativno stavlja u simulirane situacije primjene u vidu izrade projekta u sferi kulture na lokalnoj razini. Zadatak osmišljavanja i razrade projekta moguće je provesti isključivo umješnom kombinatorikom ranijih i novostečenih kompetencija uz visoku razinu sociološke imaginacije kao i podrobno poznavanje sociokulturne, infrastrukturne, gospodarske, institucionalne dinamike lokalnih zajednica i njihove umreženosti u širi kontekst europskih, nacionalnih i regionalnih kretanja, politika i strategija. Shodno tomu, kolegij pridonosi zapošljivosti diplomanata, budući da studentice i studente vježba pisanju projektnih prijedloga uz aplikaciju socioloških uvida i alata. Ta je vještina nužno potrebna u najrazličitijim zanimanjima (neprofitnim organizacijama, školama, visokoobrazovnim institucijama, državnom sektoru na svim razinama, lokalnoj upravi samoupravi, tvrtkama).
Metode podučavanja: Predavanja su praćena powerpoint prezentacijama. U seminarima se studentice i studenti aktivno uključuju u rasprave na osnovu zadane literature. Studenti/ce pišu seminarski rad u obliku simulacije prijedloga projekta, u nekoliko iteracija; nastavnica prati taj proces odnosno čita pojedine inačice teksta i upućuje povratne informacije. Svatko svoj projekt usmeno predstavlja na nastavi i argumentirano brani u raspravi nakon predstavljanja.
Metode ocjenjivanja: Seminarski rad predaje se u nekoliko koraka, tekst se može dorađivati do predaje konačne inačice cjelovitog rada. Nosi 40% ukupne ocjene. Pisanim ispitom provjerava se usvojenost teorijskih znanja obrađenih na predavanjima, bilješke kojih se objavljuju na Omegi. Nosi 60% ukupne ocjene.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Becker, Howard S. (2009) Svjetovi umjetnosti. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
2. Bežovan, Gojko (2005) Civilno društvo. Zagreb: Nakladni zavod Globus (odabrana poglavlja).
3. Nenad Fanuko (2008) Kulturni kapital i simbolička moć: Tri aspekta Bourdieuove teorije ideologije. U: Šime Pilić /ur./ (2008) Obrazovanje u kontekstu tranzicije: Prilozi sociologiji obrazovanja. Split: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak: Časopis Školski vjesnik. str. 13-44.
4. Ilišin, Vlasta (ur.) (2005) Mladi Hrvatske i europska integracija. Zagreb: Institut za društvena istraživanja. (odabrana poglavlja)
5. Kalanj, Rade (2004) "Sociologija i angažman: Pierre Bourdieu", u: Rade Kalanj. Globalizacija i postmodernost. Zagreb: Politička kultura, str. 162-188.
6. Katunarić, Vjeran (2007.) Lica kulture. Zagreb: Antibarbarus. (odabrana poglavlja)
7. Primorac, Jaka (2012) Od nesigurnosti do nesigurnosti: rad i zaposlenost u kulturnim i kreativnim industrijama. Revija za sociologiju, 42, 1: 5-30.
8. Sekulić, D. (2011) Vrijednosno-ideološke orijentacije kao predznak i posljedica društvenih promjena. Politička misao, god. 48, br. 3, str. 35-64.
9. Švob-Đokić, Nada; Primorac, Jaka; Jurlin, Krešimir (2008.) Kultura zaborava: Razvoj kulturnih /kreativnih industrija u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo. (odabrana poglavlja)
10. Tomić-Koludrović, Inga i Petrić, Mirko (2005). Creative Industries in Transition: Towards a Creative Economy? U: Švob-Đokić, Nada (ur.) (2005) The Emerging Creative Industries in Southeastern Europe, str. 7-21. Zagreb: Institute for International Relations.
11. Višnić, Emina /ur./ (2008.) Kulturne politike odozdo; uz prilog Sanjina Dragojevića. Amsterdam, Bukurešt, Zagreb: Policies for Culture.
Preporučena literatura:
12. Crespi, F. (2006.) Sociologija kulture. Zagreb: Politička kultura. (Pogovor: Rade Kalanj)
13. Dragojević, Sanjin (2006.) Kulturna politika: europski pristupi i modeli / doktorska disertacija. Zagreb: Fakultet političkih znanosti
14. Landry, Charles, ur. (1998) Hrvatska kulturna politika: Od prepreka do mostova: Izvještaj europskih istraživača. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
15. Raymond Boudon: The Origin of Values - Sociology and Philosophy of Beliefs (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2001)
16. Strateški plan Ministarstva kulture 2012. - 2014. (2012.) Zagreb: Ministarstvo kulture.
17. Zlatar, Andrea (2008) Prostor grada, prostor kulture: Eseji iz kulturne politike. Zagreb: Naklada Ljevak.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu