Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Varijeteti talijanskog jezika
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Smiljka Malinar
Izvođači: prof. dr. sc. Smiljka Malinar ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Poznavanje karakteristika sinkronijskih varijeteta talijanskog jezika. Produbljivanje jezične kompetencije primjerene komunikacijskim situacijama u izvornom ambijentu. Uvid u osnovne karateristike jezika struka kao podloga specifične prevoditeljske kompetencije.
Metode podučavanja: Predavanja, power point prezentacija prikazivanje audiovizualnih snimki, seminarska izlaganja, seminarski radovi.
Metode ocjenjivanja: Kolokvij i ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Roma, Carocci, 2012.
2. Mari D'Agostino, Sociolinguistica dell'Italia contemporanea, Bologna , Il Mulino, 2012.
3. Lorenzo Renzi, Come cambia la lingua. L'italiano in movimento, Bologna, Il Mulino, 2012.
Preporučena literatura:
4. I. Bonomi (a cura di), A. Masini (a cura di), S. Morgana (a cura di), La lingua italiana e i mass media, Roma, Carocci, 2003.
5. P. Trifone (a cura di), Lingua e identita. Una storia sociale dell'italiano, Roma, Carocci, 2009.
6. Riccardo Gualdo, L'italiano dei giornali, Roma, Carocci, 2007.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu