Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Miljenko Jurković
Izvođači: dr. sc. Maja Zeman ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj: Razumijevanje osnovne terminologije vezane uz antičku i kasnoantičku ladanjsku arhitekturu; poznavanje razvoja antičke i kasnoantičke ladanjske arhitekture i njihovih tipoloških i morfoloških inačica; poznavanje stilskih, strukturalnih i funkcionalnih promjena rimske ladanjske arhitekture; poznavanje glavnih primjera rimske ladanjske arhitekture na istočnoj obali Jadrana, osobito na području Istre i Dalmacije; razvijanje sposobnosti interpretacije arhitektonskih spomenika antike i kasne antike; razumijevanje domaće arhitektonske i kulturne baštine u europskom kontekstu; shvaćanje interdisciplinarnog pristupa temi - promatranje konkretnih primjera spomenika u kontekstu drušvenih i povijesnih zbivanja; razvijanje sposobnosti za kritičko promišljanje literature.
Metode podučavanja: Predavanja
Metode ocjenjivanja: Ocjena se stječe na usmenom ispitu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Alexander G. McKay, Houses, Villas, and Palaces in the Roman World (odabrana poglavlja)
2. A. Marzano, Roman villa in Central Italy. Social and Economic structure (odabrana poglavlja)
3. V. Begović, I. Schrunk, Rimske vile Istre i Dalmacije, I. dio: pregled lokaliteta, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol.19, No.1, Zagreb, 2002, 113 - 130.
4. V. Begović Dvoržak , I. Dvoržak Schrunk, Rimske vile u Istri i Dalmaciji III - Maritimne vile, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol.21 No.1, Zagreb, 2004, 86 - 90
5. R. Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre: arheološki ostaci kao izvori za poznavanje društveno-gospodarskih odnosa u Istri u antici: (I. st. pr. Kr. - III. st. posl. Kr.), Pula, Zavičajna naklada "Žakan Juri" (odabrana poglavlja)
6. V. Begović-Dvoržak, Rezidencijalni kompleks u uvali Verige na Brijunima : primjer ekstrovertirane maritimne vile harmonično uklopljene u krajolik, Histria antiqua 1 (1995)
7. Zbornik radova Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača, 0 1700. obljetnici postojanja, Split, 2009. (odabrani radovi)
8. T. Turković, Late Antique "palace" in Polače bay (Mljet) - tetrarchical "palace"?, Hortus artium medievalium 17, 2011.
9. T. Turković, M. Zeman, Prilog poznavanju kasnoantičkih vila s područja provincije Dalmacije - slučaj vile u Strupniću kraj Livna, Ars Adriatica 1, Zadar, 2011., 9-26.
10. V. Begović, I. Schrunk, Preobrazbe rimskih vila na istočnom Jadranu u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku, Prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu, 18/2001, 157-172.
Preporučena literatura:
11. Radni materijali s nastave
12. R. Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentivm i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća, Zagreb (odabrana poglavlja)
13. M. Zaninović, Villae rusticae u pejzažu otoka i obale antičke Dalmacije, Histria antiqua 1, 1995.
14. A. Busuladžić, Rimske vile Bosne i Hercegovine (doktorska disertacija) (odabrani primjeri);
15. A. Kilić Matić, Rimske vile rustike na istočnoj obali Jadrana (doktorska disertacija) (odabrani primjeri)
16. Slobodan Čurčić, Late-Antique Palaces: The Meaning of Urban Context, u: Ars Orientalis, Vol. 23, 1993, 67-90.
17. Ž. Rapanić, Kasnoantička palača u Ostrvici kod Gata (Poljica), Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka, Split, 1984., 149-161
18. V. Kovačić, Kasnoantička vila s portikom na Mirju kod Postira, Klesarstvo i graditeljstvo 21, 2010
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu