Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčki i rimski svijet
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Bruna Kuntić Makvić
Izvođači: Jelena Marohnić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija:
Oblikovati valjanu predodžbu o tijeku grčke i rimske povijesti, značajkama antičkih društava i o njihovu civilizacijskom prinosu, o specifičnoj izvornoj građi i načinu rada na njoj, o razvitku historiografije u klasičnoj starini.

Sadržaj kolegija:
Vrste izvora za grčku i rimsku povijest. Egejska prapovijest i protohistorija s minojskom i mikenskom civilizacijom. Arhajska Grčka. Sparta i Atena u klasično doba. Međunarodni odnosi na Egeju u 5. i 4. st. pr. Kr. Društvo, gospodarstvo i duhovnost klasičnoga doba. Helenističko razdoblje. Društvo, gospodarstvo i duhovnost helenističkoga doba. Grčka svakodnevica klasičnog i helenističkog doba. Italska prapovijest i protohistorija. Osnutak Rima i razvitak do osvojenja Apeninskog poluotoka. Osvajanja Sredozemlja i promjene u državi i društvu. Razdoblje građanskih ratova. Rano i razvijeno Rimsko Carstvo. Ustroj države uprava pokrajinama. Razlike Istoka i Zapada. Kasno Carstvo. Rimska duhovnost i svakodnevica. Spomenici u Arheološkom muzeju u Zagrebu i na nalazištima Andautonije, Siscije i Jaških toplica; u Arheološkom muzeju u Splitu, u Dioklecijanovoj palači i Saloni. Fakultativno dio nastave na jednome od reprezentativnih lokaliteta u užem i širem okruženju Hrvatske (Ljubljana, Ptuj, Akvileja, Sarajevo, Boka, Karnunt, Buda, Szombathely, Pečuh). Značajke antičke historiografije.

Korištene metode:
frontalna nastava, samostalan rad, rasprava, vježbanje u korištenju izvora i literature

Način polaganja ispita:
Pisani.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Tri pisane provjere (na početku provjera predznanja, radi formiranja seminarskih radnih grupa; na kvartalu provjera napretka u prorađenome gradivu (10% ocjene); završni pisani ispit (20% ocjene)); sudjelovanje u izradi i prezentaciji seminarskoga rada (30% ocjene); aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi (15% ocjene), aktivno sudjelovanje u seminarskim oblicima rada (15% ocjene); redovito pohađanje nastave (10% ocjene).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ilustrirana povijest svijeta I-VII, Rijeka: O. Keršovani 1974. - 1976., odabrana pogljavlja
2. Weltatlas der Archäologie, Ch. SCARRE, München 1990: Südwest Verlag GmbhH & Co (izvorno: Past Worlds: The Times Atlas of Archaeology, Ch. SCARRE, Times Books Ltd. 1988.)
3. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press 2004.
4. Herodot, Povijest, prev. D. ŠKILJAN, Zagreb: MH, 2000., knjige I. i VIII.
5. Cezar, Moji ratovi, prev. T. SMERDEL, Zagreb: Zora, 1972. -Galski rat, knj. I, kaputi 1-29 -Građanski rat, knj. III, 82-112
6. Tacit, Anali, prev. J. KOSTOVIĆ, Zagreb: MH, 1970., knj. I, 1-30
Preporučena literatura:
7. M. LE GLAY, J. - L. VOISIN - Y. LE BOHEC, A History of Rome, Blackwell Publishers : Oxford, Cambridge, Massachusetts 1996. (izvorno: Histoire Romaine, Paris: PUF 1991.; 1942)
8. Greece and the Hellenistic World, J. BOARDMAN - J. GRIFFIN - O. MURRAY, Oxford - New York: Oxford University Press 1996
9. The Roman World, J. BOARDMAN - J. GRIFFIN - O. MURRAY, Oxford - New York: Oxford University Press 1996
10. M. BORDET, Précis d'histoire romaine, Paris: Armand Colin 1969., 1912
11. G. CLEMENTE, Guida alla storia romana, Milano: Arnoldo Mondadori editore 1981 (2. izd.)
12. R. BRATOŽ, Grška zgodovina [Zbirka Zgodovinskega časopisa 26; Knjižna zbirka scripta], Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije - Študentska založba 2002
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu