Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski povijesni prostor u prapovijesti i antici
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Bruna Kuntić Makvić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Boris Olujić ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija:
Oblikovati valjanu predodžbu o tijeku prapovijesti i stare povijesti na hrvatskom povijesnom prostoru, o značajkama domaćih društava i o rezultatima njihove interakcije s antičkim svijetom, te o raspoloživim izvorima.

Sadržaj kolegija:
Vrste izvora za prapovijest i staru povijest hrvatskih zemalja.
Prapovijest i protohistorija. Grčka kolonizacija. Keltske seobe. Etnogeneze. Narodi i etnije u osvitu povijesti. Evolucija društvenih struktura. Ilirska svakodnevica. Rimsko osvajanje. Ustroj rimskih pokrajina tijekom kasne Republike, ranoga i razvijenoga Carstva. Život u rimskim pokrajinama. Promjene u kasnome Carstvu. Suton antike na hrvatskom povijesnom području. Mogućnosti kontinuiteta. Spomenici odabranog prapovijesnog nalazišta s kontinuitetom u antici i po mogućnosti u srednjem vijeku (alternativno: Podgrađe kod Benkovca, Bribir ili Danilo kod Šibenika ili sl.). Arheološki muzej u Zagrebu i lokaliteti Andautonija, Siscija i Jaške toplice. Arheološki muzej u Splitu, Dioklecijanova palača i Salona. Arheološki muzej i lokalitet foruma u Zadru. Uz to alternativno muzeji i lokaliteti u Puli i Nezakciju ili u Osijeku i Vinkovcima.
Antička djela o povijesti i geografiji hrvatskog povijesnog prostora.

Korištene metode:
frontalna nastava, samostalan rad, rasprava, vježbanje u korištenju izvora i literature

Ispit:
Pisani.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
Tri pisane provjere (na početku provjera predznanja, radi formiranja seminarskih radnih grupa; na kvartalu provjera napretka u prorađenome gradivu (10% ocjene); završni pisani ispit (20% ocjene)); sudjelovanje u izradi i prezentaciji seminarskoga rada (30% ocjene); aktivno sudjelovanje u terenskoj nastavi (15% ocjene), aktivno sudjelovanje u seminarskim oblicima rada (15% ocjene); redovito pohađanje nastave (10% ocjene).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. F. ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Hrvatska povijest od početaka do god. 1918. I, Zagreb 1925., reprint Zagreb: MH3 1980., str. 41-74 i 203-235
2. P. CABANES, Iliri od Bardileja do Gencija, Zagreb: Svitava 2002.
3. M. SUIĆ, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb: Golden marketing 2003., str. 17-170, 315-378 i izvori na str. 399, 413, 419-423, 437 -441 i 453-457
4. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ - B. OLUJIĆ, Mali pojmovnik stare povijesti: Ispitno pomagalo, Zagreb: FF Press (4. izd.) 2004.
Preporučena literatura:
5. A. STIPČEVIĆ, Iliri, Zagreb: ŠK, 1991.
6. M. ZANINOVIĆ, M. SUIĆ i B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, članci u knjizi Hrvatska i Europa I: Rano doba hrvatske kulture, ur. I. Supičić, Zagreb: HAZU - AGM, 55-115
7. B. KUNTIĆ-MAKVIĆ, Područje rimskog Illirika uoči dolaska Hrvata, Povijest Hrvata I: Srednji vijek, ur. F. Šanjek - F. Mirošević, Zagreb: ŠK 2003., 5-38
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu