Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčki tečaj II
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: v. lekt. Ninoslav Zubović
Izvođači:
Opis predmeta: Obrađuju se deklinacija pridjeva (O- i A- dekl.), slaganje imenice i atributa, imenski predikat, komparacija pridjeva i priloga, zamjenice i glavni brojevi do 10; u okviru konjugacije tumače se aktivni i medijalni indikativi prezenta, imperfekta, futura, aorista, perfekta i pluskvamperfekta glagola na -o.
Kao predložak za rad služe pojedinačne rečenice ili kraći tekstovi iz udžbenika ili drugi tekstovi koji se dijele na satu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kao za Grčki tečaj I.
2. Kao za Grčki tečaj I.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Grčki tečaj I
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu