Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska epigrafija i paleografija I.
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Galović
Izvođači: dr. sc. Ivan Botica ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj kolegija:
Teoretsko i praktično obrađivanje hrvatskih epigrafičkih i paleografskih izvora od srednjega vijeka do 20. stoljeća s ciljem upoznavanja s tropismenom kulturom hrvatskoga naroda.

Sadržaj:
Izborni predmet obuhvaća pregled osnovne literature vezane uz hrvatsku epigrafiju i paleografiju te rad na dostupnim izvorima. Pod tim se podrazumijeva obrađivanje spomenika pisanih glagoljicom, hrvatskom ćirilicom i latinicom na hrvatskom povijesnom prostoru. Pažnja će se usmjeriti ka početcima pismenosti u Hrvata na materinjem jeziku, razvoju i rasprostranjenošću pisama, učestalosti uporabe te, konačno, obradi najrelevantnijih spomenika.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:
Kolegij je nadopuna svim predmetima koji obrađuju hrvatsku srednjovjekovnu i novovjekovnu povijest.

Korištene metode:
Nastava se odvija kroz predavanja, rad na materijalu i diskusiju.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. FUČIĆ, Branko (1997) Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 259-282.
2. FUČIĆ, Branko (2000) Hrvatski glagoljski natpisi, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. II. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI. stoljeće), Zagreb: HAZU - Školska knjiga, str. 127-145.
3. HERCIGONJA, Eduard (1996) Bosančica, Hrvatski leksikon, sv. 1 (A-K), Zagreb: Naklada Leksikon, str. 127-129.
4. HERCIGONJA, Eduard (1997) Glagoljaštvo i glagolizam, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 369-398.
5. MALIĆ, Dragica (1997) Latinički tekstovi hrvatskoga srednjovjekovlja na narodnom jeziku, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 299-319.
6. NAZOR, Anica (1997) Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 289-297.
7. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta (2000) Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Split: Državni arhiv, 133 str.
Preporučena literatura:
8. Acta Croatica - Listine Hrvatske (1863), ur. Ivan Kukuljević Sakcinski, Monumenta historica Slavorum meridionalium I, Zagreb: Brzotisak Narodne tiskarnice dra. Ljudevita Gaja, 339 str.
9. Bašćanska ploča (1988), svezak 1 i 2, ur. A. Mohorovičić i P. Strčić, Zagreb: JAZU - Krk: Povijesno društvo otoka Krka - Rijeka: Povijesno društvo Rijeka.
10. BOLONIĆ, Mihovil (1980) Otok Krk kolijevka glagoljice, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 358 str.
11. BRATULIĆ, Josip - DAMJANOVIĆ, Stjepan (2005) Hrvatska pisana kultura. Izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća, svezak 1 (VIII.-XVII. stoljeće), Križevci: Veda, 360 str.
12. 900 godina Bašćanske ploče (1100.-2000.) - radovi sa znanstvenog skupa (2000), ur. Petar Strčić, [Krčki zbornik sv. 42., posebno izdanje sv. 36.], Rijeka: Primorsko-goranska županija - Baška: Općina Baška i Turistička zajednica Općine Baška - [Krk]: Povij
13. FUČIĆ, Branko (1982) Glagoljski natpisi, Djela JAZU 57, Zagreb: JAZU, 420 str.
14. Glagoljska i ćirilska tabla za dicu (1986) pogovor Stjepan Damjanović, Zagreb: Cymelia Croatica. Izdanja međunarodnog slavističkog centra SR Hrvatske, 75 str.
15. Glagoljski rukopisi i isprave 10-19 st. Zbirka mikrofilmova (2002) priredio Josip Kolanović, računska obrada podataka Mikroteke HDA Vlatka Lemić, Zagreb: Hrvatski državni arhiv (HR-HDA-1449).
16. GRUBIŠIĆ, Vinko (1978) Grafija hrvatske lapidarne ćirilice, München - Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije, 128 str.
17. HERCIGONJA, Eduard (2006) Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Zagreb: Matica hrvatska, 278 str.
18. Hrvatski spomenici - Acta Croatica (1898), zbirku I. Kukuljevića i R. Lopašića popunio i za tisak priredio ?uro Šurmin, Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium VI, Zagreb: JAZU, 500 str.
19. MALIĆ, Dragica (1977) 'Red i zakon' zadarskih dominikanki iz 1345. godine, Rasprave instituta za jezik 3, str. 59-128.
20. MALIĆ, Dragica (1988) Povaljska listina kao jezični spomenik, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 239 str.
21. MALIĆ, Dragica (1991) Povaljska listina - izvor za poznavanje hrvatske gospodarske i kulturne povijesti, Acta historico-oeconomica 1, str. 39-58.
22. MALIĆ, Dragica (1973) Šibenska molitva (Filološka monografija), Rasprave instituta za jezik 2, str. 401-424.
23. MALIĆ, Dragica (1997) Žića svetih otaca - hrvatska srednjovjekovna proza, Zagreb: Matica hrvatska - Institut za hrvatski jezik, 727 str.
24. Obljetnica Povaljske listine i praga 1184-1984 (1987), Brački zbornik 15, Supetar.
25. Prva hrvatskoglagoljska početnica (1983), transliteracija i pogovor Josip Bratulić, Grafički zavod Hrvatske - Školska knjiga, 22 str.
26. RAUKAR, Tomislav (1967) O nekim problemima razvitka ćirilske minuskule (bosančice), Historijski zbornik 19-20 (1966-67), str. 485-499.
27. ŠKOBALJ, Ante (1977) Stećci u Poljicima u svezi s općim pitanjima podrijetla i pripadnosti stećaka, Poljica 1(2), str. 37-49.
28. Urbaria lingua croatica conscripta - Hrvatski urbari (1894), ur. Radoslav Lopašić, svezak 1, Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium V, Zagreb: JAZU, 484 str.
29. WENZEL, Marian (1965) Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo: "Veselin Masleša", 318 str.
30. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta (1997) Jezik i pisma Hrvata : rasprave i članci, Split: Matica hrvatska, 247 str.
31. ŽUBRINIĆ, Darko (1996) Hrvatska glagoljica: biti pismen - biti svoj, Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda) - Element, 413 str.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu