Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. Ranko Matasović
Izvođači: Tena Gnjatović ( Seminar )
prof. Ranko Matasović ( Seminar )
Opis predmeta: Na primjeru jedne Plautove komedije (npr. "Mali Kartažanin") studenti se upoznaju s osobitostima starolatinske gramatike, razlikama spram klasičnog latinskoga, te s mjestom latinskoga među indoeuropskim jezicima. Filološka obrada Plautova teksta prilika je i za kulturno-povijesne i etimološke analize.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. R. Matasović, Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, MH, Zagreb 1997.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu