Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Etika - opći
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Čović
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić ( Seminar, Predavanja )
doc. dr. sc. Ivana Zagorac ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Cilj kolegija je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija, da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi, te da etičke probleme i teorije osvijetli u kontekstu pojedinih problemskih područja i disciplina.
Metode podučavanja: Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja: Usmeni ispit, praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čehok, Ivan; Koprek, Ivan (ur., 1996): Etika - priručnik jedne discipline. Zagreb: Školska knjiga. Kangrga, Milan (2004): Etika - osnovni problem i pravci. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga. Aristotel (1992): Nikomahova etika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Kant, Immanuel (1990): Kritika praktičkog uma. Zagreb: Naprijed.
Preporučena literatura:
2. Jedna knjiga po izboru s ovog popisa: Arendt, Hannah (1991): Vita activa. Zagreb: August Cesarec. Aristotel (1992): Politika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Bauman, Zygmunt (2009): Postmoderna etika. Zagreb: AGM. Cifrić, Ivan (1989): Socijalna ekologija. Zagreb: Globus. Čović, Ante (2004): Etika i bioetika. Zagreb: Pergamena. Đurić, Miloš N. (1987): Istorija helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Epikur (1959): Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju. Beograd: Kultura. Freud, Sigmund (1984): Nelagodnost u kulturi, u: Sigmund Freud, Iz kulture i umetnosti, Novi Sad: Matica srpska. Fromm, Erich (1980): Čovjek za sebe. Zagreb: Naprijed. Hartmann, Nicolai (2003): Etika. Zagreb: Naklada Ljevak. Himanen, Pekka (2002): Hakerska etika i duh informacijskog doba. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Hösle, Vittorio (1996): Filozofija ekološke krize. Zagreb: Matica hrvatska. Illich, Ivan (1972): Dole škole. Beograd: Duga. Jaspers, Karl (2006): Pitanje krivnje. Zagreb: AGM. Jonas, Hans (1990): Princip odgovornost. Sarajevo: Veselin Masleša. Jurić, Hrvoje (2010): Etika odgovornosti Hansa Jonasa. Zagreb: Pergamena. Kangrga, Milan (1980): Etički problem u djelu Karla Marxa. Beograd: Nolit. Kangrga, Milan (1989): Etika ili revolucija. Zagreb: Naprijed. Kant, Immanuel (1999): Metafizika ćudoređa. Zagreb: Matica hrvatska. Klein, Melanie (1983): Zavist i zahvalnost. Zagreb: Naprijed. Krznar, Tomislav (2011): Znanje i destrukcija. Zagreb: Pergamena, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Krznar, Tomislav (ur., 2013): Čovjek i priroda. Zagreb: Pergamena. Ledić, Jasminka (1999): Škola i vrijednosti. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Legrand, Louis (1995): Moralna izobrazba danas. Zagreb: Educa. MacIntyre, Alasdair (2002): Za vrlinom. Zagreb: KruZak. Matulić, Tonči (2001): Bioetika. Zagreb: Glas Koncila. Mead, George Herbert (2003): Um, osoba i društvo sa stajališta socijalnog biheviorista. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Moore, G. E. (2009): Principia ethica. Zagreb: KruZak. Morin, Edgar (2002): Odgoj za budućnost. Zagreb: Educa. Nietzsche, Friedrich (2002): S onu stranu dobra i zla. Zagreb: AGM. Pažanin, Ante (2001): Etika i politika. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. Pharo, Patrick (2005): Sociologija morala. Zagreb: Masmedia. Piaget, Jean; Inhelder, Bärbel (1990): Psihologija deteta. Novi Sad, Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Potter, Van Rensselaer (2007): Bioetika - most prema budućnosti. Rijeka: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci et al. Primorac, Igor (2001): Filozofija na djelu. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. Primorac, Igor (2006): Etika na djelu. Zagreb: KruZak. Rinčić, Iva; Muzur, Amir (2012): Fritz Jahr i rađanje europske bioetike. Zagreb: Pergamena. Rousseau, Jean-Jacques (1989): Emil ili O vaspitanju. Valjevo, Beograd: Estetika. Schopenhauer, Arthur (1990): O temelju morala. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo. Selak, Marija (2013): Ljudska priroda i nova epoha. Zagreb: Naklada Breza. Seneka, Lucije Anej (1986): Rasprava o blaženom životu i odabrana pisma Luciliju. Beograd: Grafos. Singer, Peter (1998): Oslobođenje životinja. Zagreb: Ibis grafika. Singer, Peter (2003): Praktična etika. Zagreb: KruZak. Toma Akvinski (1990): Izbor iz djela (I-II). Zagreb: Naprijed. Visković, Nikola (2001): Stablo i čovjek. Zagreb: Izdanja Antibarbarus. Visković, Nikola (2009): Kulturna zoologija. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Vuk-Pavlović, Pavao (1996): Filozofija odgoja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. Waal, Frans de (2001): Prirodno dobri. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. Weber Max (1989): Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša, Svjetlost.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu