Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčka filozofija I
Kratica: Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Igor Mikecin
doc. dr. sc. Marko Tokić
Izvođači: dr. sc. Ljudevit Fran Ježić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Opis kolegija: Seminar iz Grčke filozofije I ima upoznati studente sa središnjim pitanjima grčke filozofije do Platona i sa sadržajem temeljnih grčkih filozofijskih tekstova u tom razdoblju. Na vidjelo se pritom iznosi nužna povijesna sveza filozofije i onoga grčkog, tj. grčka filozofija kao povijesno izvorište filozofije uopće. U svom prvom dijelu seminar se bavi "predsokratovcima": Milećani, Pitagora i Pitagorovci, Elejci, Heraklit, Empedoklo, Anaksagora i Atomisti. U drugom dijelu seminara obrađuju se Sofisti, Sokrat, Sokratovske škole i Platon. Pored obrade pojedinih likova grčke filozofije te njenih temeljnih pojmova, zadaća je kolegija da pokaže razliku između prvotnoga grčkoga mudroslovlja i grčkoga predfilozofijskoga mita (Homer, Hesiod, Orfici), te između predplatonovske fiziologije (physiologia, historia peri tes physeos) i Platonove dijalektike. Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: seminar iz grčke filozofije neposredno je povezan s kolegijima iz predmeta Povijest filozofije posvećenim filozofiji u starom vijeku, te predstavlja uvod u studij povijesti filozofije tijekom preddiplomskog studija.
Metode podučavanja: Nastavne metode: studentsko seminarsko izlaganje na zadanu temu i zajednička rasprava povodom toga izlaganja, zajedničko čitanje i tumačenje filozofijskog teksta pod vodstvom nastavnika, rasprava i razgovor na osnovi proučenog teksta pod vodstvom nastavnika Obveze studenata: redovito pohađanje nastave, pripremanje za nastavu čitanjem i proučavanjem zadane literature, aktivno sudjelovanje u nastavi tumačenjem pročitanog teksta, vođenjem rasprave i razgovora, te seminarskim izlaganjem na zadanu temu, pisanje kraćih seminarskih radova i završnog seminarskog rada na zadanu temu, priprema za kolokvij
Metode ocjenjivanja: pregled seminarskih radova i konzultacije između nastavnika i studenata o seminarskim radovima, praćenje seminarskog izlaganja, praćenje pripremljenosti studenata za seminar kroz tumačenje teksta, raspravu i razgovor pod vodstvom nastavnika, pisani testovi, kolokvij
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Diogen Laertije, Životi i mišljenja istaknutih filozofa, Beograd, 1979.
2. Diels, H., Predsokratovci. Fragmenti I-II, Zagreb, 1983.
3. Mikecin, I., Heraklit, Zagreb, 2013. / Despot, B., Tako kazuje Heraklit, Efežanin, Zagreb, 2005. / Despot, B., Vidokrug apsoluta, Zagreb, 2008., str. 395-429 / Heraklit. Svjedočanstva i fragmenti, prev. N. Majnarić, Zagreb, 1951.
4. Ježić, M., Mišljenje i riječ o bitku, Zagreb, 1989., poglavlje: Parmenid: O prirodi, str. 11-28.
5. Žunjić, S., Fragmenti elejaca, Beograd, 1984.
6. Ksenofont, Uspomene o Sokratu, Beograd, 1980.
7. Ksenofont, Symposion, Split 1981; Zagreb 2009.
8. Barbarić, D., Ideja dobra. Platonova Politeia VI i VII, Zagreb, 1995.
9. Platon, Fedon, Zagreb, 1996.
10. Platon, Gorgija, Beograd, 1968.
11. Platon, Menon, Zagreb, 1997.
12. Platon, Simpozij. u: Z. Dukat: Eros i Filia, Zagreb, 1996; Symposion, Split, 1981.
13. Platon, Timaj, Beograd, 1981.
14. Krämer, H., Platonovo utemeljenje metafizike, Zagreb, 1997.: Testimonia Platonica.
15.
16.
Preporučena literatura:
17. Guthrie, W. K . C., Povijest grčke filozofije, Zagreb, 2005-2007.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu