Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća povijest književnosti: Poetika renesansne kulture
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. David Šporer
Izvođači: doc. dr. sc. David Šporer ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Stjecanje informacija o književnosti i kulturi u doba renesanse s naglaskom na novohistorističke interpretacije engleske književnosti.
Metode podučavanja: Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja: PIsmeni rad, usmeni ispit, aktivnost u seminarskim raspravama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. John Brannigan, New Historicism and Cultural Materialism, Macmillan, Houndmills, Basingstoke-London, 1998.
2. Andrew Gurr, The Shakespearean Stage 1574-1642, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
Preporučena literatura:
3. Peter Lake, "Changing Attitudes Towards Religion", u: Shakespeare, An Oxford Guide, ur. Stanley Wells - Lena Cowen Orlin, Oxford University Press, Oxford, 2003.
4. S. P. Cerasano, "The Chamberlain's-King's Men", u: A Companion to Shakespeare, ur. David Scott Kastan, Blackwell, Oxford-Malden, Massachussetts, 2000.
5. Andrew Gurr, Playgoing in Shakespeare's London, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
6. Stephen Greenblatt, "Prema poetici kulture", u: Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.
7. Jonathan Dollimore, "Uvod: Shakespeare, kulturalni materijalizam i novi historizam", u: Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.
8. Louis A. Montrose, "Poučavanje renesanse: poetika i politika kulture", u: Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.
9. Louis Adrian Montrose, "'Eliza kraljica pastira' i pastorala moći", u: Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.
10. Steven Mullaney, "Prema retorici prostora u elizabetinskom Londonu", u: Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.
11. Steven Mullaney, The place of the Stage, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1997.
12. Stephen Orgel, "Kraljevski spektal", u: Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.
13. Stephen Orgel, The Illusion of Power: Political Theater in the English Renaissance, University of California Press, Berkeley- Los Angeles-London, 1975.
14. Carlo Ginzburg, Sir i crvi: kozmos jednog mlinara iz 16. stoljeća, GZH, Zagreb, 1989.
15. Stephen Greenblatt, "Nevidljivi meci: subverzija vlasti u renesansi", u: Poetika renesansne kulture: novi historizam, Disput, Zagreb, 2007.
16. Stephen Greenblatt, "Invisible bullets: Renaissance authority and its subversion, Henry IV and Henry V", u: Political Shakespeare: Essays in Cultural Materialism, ur. Jonathan Dollimore - Alan Sinfield, Cornell University Press, Ithaca-London, 1994.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu