Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Izgradnja teorije u sociologiji
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić
Izvođači: dr. sc. Krešimir Žažar ( Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Odabirom reprezentativnog djela iz jednog od triju teorijskih rodova u sociologiji (velika teorija, socijalna teorija i sociološka teorija u užem /postpozitivističkom/ smislu), uz izbor iz druge odgovarajuće teorijske literature, cilj kolegija jest prikazati te objasniti različite funkcije teorije u sociologiji, kao što je usmjeravanje empirijskog istraživanja radi testiranja teorijskih pretpostavki, zatim, teorijske pretpostavke koje se ne mogu empirijski testirati, a ipak sačinjavaju važan dio korpusa sociološkog znanja (npr. o trijumfu, sumraku ili dugoročnom napretku demokracije, smanjenju ili povećanju društvenih nejednakosti, itd.). Pored toga, kroz kolegij se rasvjetljava i razmatra metateorijska razina u sociologiji kao mjesto susreta sociološke teorije sa socijalnom filozofijom i drugim disciplinama koje imaju veći stupanj teorijskog uopćavanja od sociološkog. Isto tako se tematiziraju odnosi između paradigmi i teorija, primjeri multiparadigmatskih i monoparadigmatskih teorija, elementi formalne teorije, razmatra se teorijski realizam u sociologiji te drugi aspekti izgradnje teorije koja je izvorno, kao način formuliranja teorijskih problema, iznesena u djelu Arthura Stinchcombea i to pretežno na formalan način, da bi se kasnije razvila i u drugim smjerovima i teorijskim rodovima. Ukratko, cilj kolegija jest pomna analiza pojedinih ključnih elemenata i značajki teorije u sociologiji a kako bi se akcentirala njena bitna funkcija i nezaobilazni status u sociologiji kao distinktivnoj znanstvenoj disciplini.
Metode podučavanja: Dijaloška metoda; vođena diskusija; usmeno izlaganje obrazovnih sadržaja; frontalni oblici izvođenja nastave kombinirani s interaktivnim/dijaloškim modalitetima izvedbe nastavnog procesa na kojima je stavljen primarni naglasak; grupni rad, odnosno skupno rješavanje pojedinih problemskih pitanja; konzultacije za izradu seminarskih radova. U izvedbi nastave koriste se suvremena tehnička i elektronska pomagala (računalo, tekst procesor, prezentacije, video materijali), a na dispoziciji je također i elektronička inačica kolegija (na OMEGA-i sustavu) koja reprezentira repozitorij odgovarajućih nastavnih materijala.
Metode ocjenjivanja: Ispit je pismeni i usmeni. Pismeni ispit sastoji se od testa na temelju obavezne ispitne literature, a usmeni također iz gradiva obrađenog kroz predavanja i seminare. Uvjet za izlazak na usmeni ispit je pozitivna ocjena (više od pola/50 % točnih odgovora) na testu. U konačnu ocjenu ispita ulazi i ocjena seminarskog izlaganja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Stinchcombe, Arthur L. Constructing Social Theories. Chicago: University of Chicago Press. 1987., str. 15-56.
2. Mouzelis, Nicos. Sociološka teorija: što je pošlo krivo? Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 2000, 19-108.
3. Katunarić, Vjeran: Dioba društva: socijalna fragmentacija u američkom, sovjetskom i jugoslavenskom društvu. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske, 1988.
4. Katunarić, Vjeran. Building sociological knowledge within and across disciplinary boundaries: megalomania vs. modesty? Innovation - The European Journal of Social Science Research. Vol. 22, No. 2, June 2009, 155-171.
5. Katunarić, Vjeran, Teorija društva u Frankfurtskoj školi. Zagreb, Naprijed, 1990., str. 543-619 (tekstovi Jürgena Habermasa).
Preporučena literatura:
6. Stinchcombe, Arthur L. Constructing Social Theories. Chicago: University of Chicago Press.
7. Turner, Jonathan H., edited by. Handbook of Sociological Theory. New York: Springer Science, 2002. 745 str.
8. Smelser, Neil L. Sociological Theories. International Journal of Social Sciences. 1995, No. 139.
10. Brante, Thomas. Consequences of Realism for Sociological Theory-Building. Journal for the Theory of Social Behaviour, Jun2001, Vol. 31 Issue 2, 167-186.
11. Supek, Rudi. Zanat sociologa: strukturalna analiza. Zagreb: Školska knjiga, 1983. (uvodno poglavlje)
12. Habermas, Jurgen. Saznanje i interes. Nolit, 1975
13. Luhman, N.: Društveni sistemi. Osnovi opšte teorije. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001., 35-107.
16. Katunarić, Vjeran. "Zbunjujući sugovornik": postmoderne teorije društva". Socijalna ekologija, 1995, Vol. 4, No. 1, 35-52.
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Klasične sociološke teorije 2
Položen : Povijesni uvod u sociologiju
Položen : Klasične sociološke teorije 1
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu