Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poljska leksikologija i frazeologija
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt
Izvođači: prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Studenti će se upoznati s osnovnim teorijskim leksikološkim i frazeološkim postavkama. Proširit će svoje znanje uporabom novih leksema i frazema s kojima se susreću u različitim tekstovima. Studenti se upoznaju i sa sličnostima i razlikama između poljskog i hrvatskog. Na primjeru objavljenih poljskih i hrvatskih frazeoloških rječnika studenti će se susresti s mogućnošću sudjelovanja u nastanku dvojezičnih frazeoloških rječnika.
Metode podučavanja: Nastava je interaktivna, studenti stalno sudjeluju. Predavanja se izvode uz pomoć tehničkih pomagala i PPP dok na seminarima studenti sami izlažu svoje uratke pripremljene u dogovoru s nastavnikom. U okviru seminara detaljno se analiziraju različiti poljski i hrvatski rječnici.
Metode ocjenjivanja: RAD STUDENATA - prati se rad studenata, prisutnost na nastavi, zalaganje, zanimanje za nastavne teme, sudjelovanje u osmišljavanju rječničkih članaka i redovno obavljanje svih zadataka. Studenti pišu seminarski rad. KOLOKVIJI - studenti pišu tri kolokvija ISPIT - U konačnu ocjenu ulaze ocjene triju pismenih kolokvija i seminarskog rada. Kolegij završava ispitom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Fink-Arsovski, Ž., Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, FF-press, Zagreb 2001.
2. Menac, A., Hrvatska frazeologija, Knjigra, Zagreb 2007.
3. Vidović Bolt, I., Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I., Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011.
4. Bańko, M., Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa, Warszawa 2001.
5. Grochowski, M., Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982.
6. Kryzan-Stanojević, B., Rječnik kao odraz jezične norme (na primjeru poljskih i hrvatskih rječnika), Filologija, ur. R. Filipović, B. Tafra, Zagreb 1998., str. 485-494
7. Kryzan-Stanojević, B., Joker riječi, Strani jezici 27 (1998) 2, str. 80-85.
8. Kopaliński, W., Słownik symboli, PWN, Warszawa 1991.
9. Lewicki, A. M. i A. Pajdzińska, Frazeologia i Frazematyka, Współczesny język polski, ur. J. Bartmiński, UMCS, Lublin, 2001.
10. Lewicki, A. M., Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej, Katowice 1976.
11. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.
Preporučena literatura:
12. Skorupka, S., Z zagadnień frazeologii, Warszawa 1972.
13. Životinje u frazeološkom ruhu, I. Vidović Bolt (ur.), Zagreb 2014, www.animalisticki-frazemi.eu
14. Vidović Bolt, I., Poteškoće u prevođenju frazema (na primjerima hrvatskih i poljskih frazema), Strani jezici, br. 1, 2005, str. 63-70.
15. Vidović Bolt, I., Hrvatski i poljski etnonimski frazemi poredbene strukture, Slavenska frazeologija i pragmatika, ur. Ž. Fink-Arsovski i A. Hrnjak, KNJIGRA, Zagreb 2007, str. 209-214.
16. Vidović Bolt, I., Metaforika zoonima u hrvatskoj frazeologiji, Kulturni bestijarij, ur. S. Marjanić i A. Zaradija Kiš, Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2007, str. 403-424.
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu