Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rabinska literatura od Mišne do Šulhan Aruha
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(LK) + 0(G) + 0(L) + 0(PK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(T) + 0(TJ) + 0(PRK) + 0(PKL) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Kotel Da-Don
Izvođači: doc. dr. sc. Kotel Da-Don ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj: Upoznati studente s temeljnim tekstovima rabinske literature, njihovom poviješću i okolnostima njihovog nastanka od najranijih Mišni do Šulhan Aruha. Kako bi studenti došli do tih spoznaja analizirat će se najvažniji rabinski tekstovi, poput Mišne, Tosefte, Midraša, Talmuda i kasnijih rabinskih kodeksa.
Metode podučavanja: predavanja seminari i radionice mješovito e-učenje samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja: Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenog seminarskog rada te završni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kotel Dadon: Židovstvo - život, teologija i filozofija, Zagreb 2004.
Preporučena literatura:
2. Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem, 1971/2.;
3. The Artscroll Series; Schottenstein Daf Yomi English Edition Talmud Bavli; Mesorah Publications Ltd.; 2001
4. The Artscroll Series; Schottenstein Daf Yomi English Edition Talmud Yerushalmi; Mesorah Publications Ltd.; 2010
5. Mishnayot Kehati: Complete 21-volume Boxed Set; Jerusalem; 1994
6. Midrash Rabbah(10 Vol. Set); Soncino Pr Ltd; 1992
7. The Mishnah: An Introduction; Jacob Neusner; Jason Aronson; 1994
8. The Sages: The World and Wisdom of the Rabbi's of the Talmud; Ephraim E. Urbach; Harvard University Press; 1987
9. Mishneh Torah- Edited by Rabbi Eliyahu Touger - Rabbi Moshe ben Maimon; Moznaim; 1999
10. Shulhan Aruch
11. Midrash: An Introduction; Jacob Neusner; Jason Aronson; 1994
12. Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah); Isadore Twersky; Yale Judaica Series; 1982
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Uvod u judaizam - vjerovanja, običaji i blagdani
Legenda
P - Predavanja
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
LK - Lektorske vježbe
G - Govorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu