Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Harmonija na glasoviru III
Kratica: UAT203Opterećenje: 0(P) + 15(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Siriščević
Izvođači: Jelica Valjalo ( Individualna glazbena predavanja )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
OSPOSOBLJAVANJE ZA VJEŠTU I KREATIVNU HARMONIZACIJU ČETVEROGLASNOG HOMOFONOG SLOGA NA KLAVIRU SA UPORABOM ENHARMONIJSKIH PROGRESIJA. OVLADAVANJE VJEŠTINOM SVIRANJA ENHARMONIJSKIH MODULACIJA I MODULATIVNIH STAVAKA. KOGNITIVNO I PSIHOMOTORIČKO OVLADAVANJE VJEŠTINOM SVIRANJA ZADATAKA SA UPORABOM SVIH ALTERIRANIH AKORADA I NJIHOVIH ENHARMONIJSKIH PROMJENA I ZAMJENA. POSTIZANJE SVIJESTI O PRAKTIČNOM KORIŠTENJU ENHARMONIJSKIH PROGRESIJA U REALIZACIJI ČETVEROGLASNOG SLOGA TE NJIHOVO POTPUNO OVLADAVANJE.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
(Na početku semestra odrediti niz zadataka koje je potrebno odsvirati u toku semestra).

1. Sviranje enharmonijskih modulacija (model za transpoziciju) na osnovi enharmonijske zamjene kvintakorda. Sviranje složenijih kadenca i sekvenci u okviru enharmonije.
2. Sviranje jednostavnijih zadataka (soprani i basovi, obilježeni i neobilježeni) sa uporabom povećanog sekstakorda i povećanog kvintsekstakorda i njihovih enharmonijskih promjena. Sviranje složenijih kadenca u okviru enharmonije.
3. Harmonizacija zadataka (soprani, basovi) sa uporabom pov. sekstakorda, pov. kvintsekstakorda i pov. terckvartakorda i njihovih enharmonijskih promjena. Sviranje zadataka sa enharmonijskim promjenama D7.
4. Sviranje enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka (jednostavnije razine) pomoću enharmonijske promjene pov. sekstakorda, pov. kvintsekstakorda, pov. terckvartakorda i D7. Harmonizacija kraćih enaharmonijskih zadataka "a vista".
5. Harmonizacija zadataka (sopran, bas) sa smanjenim septakordom i njegovim enharmonijskim promjenama. Složeniji enharmonijski zadaci sa zadanim vanjskim glasovima. Enharmonijske modulacije pomoću enharmonijske promjene alteriranih akorada (pov. sekstakorda, pov. kvintsekstakorda i pov. terckvartakorda, D7 i sm.7).
6. Sviranje enharmonijskih modulacija pomoću enharmonijske promjene D7 i pomoću sm.7 u funkciji DD u ciljnom tonalitetu. Harmonizacija zadataka "a vista" sa uporabom alteriranih akorada kromatskog tipa.
7. Sviranje enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka pomoću enharmonijske promjene svih obrađenih alteriranih akorada (srednja razina težine). Korištenje sm.7 u funkciji drugih sekundarnih dominanta u ciljnom tonalitetu. Zadaci "a vista" enharmonijskog tipa.
8. Sviranje enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka pomoću enharmonijske promjene akorada (sve vrste). Sviranje malo složenijih enharmonijskih modela za transpoziciju. Enharmonijski zadaci "a vista".
9. Harmonizacija složenijih enharmonijskih zadataka sa zadanim vanjskim glasovima. Sviranje zadataka sa uporabom pov. kvintakorda i njegovih enharmonijskih promjena. Zadaci "a vista".
10. Sviranje enharmonijskih modulacija pomoću enharmonijske promjene povećanog sekundakorda. Enharmonijske modulacije pomoću pov. 2 u dominantnoj funkciji u ciljnom tonalitetu.
11. Harmonizacija složenijih zadataka (sopran, bas) sa kompleksnijim kromatsko-enharmonijskim progresijama (pov. kvintakord i njegove enharmonijske promjene). Sviranje zahtjevnijih enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka pomoću smanjenog septakorda u funkciji DD u ciljnom tonalitetu. Harmonizacija složenijih zadataka "a vista".
12. Sviranje složenijih harmonijskih sekvenca sa uporabom gustih enharmonijskih progresija. Enharmonijski zadaci uz uporabu alteriranih dominantnih nonakorda (oblici prikladni za enharmonijske promjene).
13. Sviranje složenih enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka. Harmonizacija vrlo kompleksnih zadataka (sopran, bas) uz pomno odabrane enharmonijske progresije (sve vrste alteriranih akorada).
14. Harmonizacija dužih i vrlo složenih zadataka uz primjenu svih alteriranih akorda. Sviranje različitih složenih enharmonijskih modulativnih stavaka (u obliku malih formi) s obzirom na gustoću harmonijskog ritma (manja forma 's reprizom').
15. Priprema za ispit. Zadaci u okviru kromatike i enharmonije "a vista", u duhu ispitnih zadataka. Sviranje složenih zadataka sa uporabom svih alteriranih akorada obrađenih u nastavi Harmonije 3.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Devčić N.: HARMONIJA, Zagreb Vidal P., Boulanger N. Harmonija na klaviru Sekvence i kadence napisane za nastavu predmeta DOPUNSKA LITERATURA: 1. MERLET M., Cent-vingt textes pour l'harmonisation au piano, Paris 2. FARINA Guido, (1948.), Armonia consonante e dissonante naturale(Vol I), Milano 3. FARINA, Guido, Il basso senza numeri e la sua armonizzazione (armonia complementare)-bassi, norme, regole, eccezioni, definizioni ed esempi, Milano: Carish 4. BIANCHI, Italo, Bassi e melodie facili - per lo studio dell`armonia. Roma 5. DUBOIS, Teodoro, Realizzazioni dei Bassi e Canti del Trattato d`Armonia. Paris: Heugel
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Harmonija na glasoviru II
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu