Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Plastična anatomija 2
Kratica: UAS10DOpterećenje: 15(P) + 0(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 15(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. art. Jadranko Runjić
Izvođači: Petar Katavić ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Razvijanje spoznaje o građi čovjeka i životinje, razvijanje sposobnosti uočavanja unutarnjih i površinskih struktura i njihova primjena na crtežu i modeliranju. Komparacija (sličnosti i razlike) anatomske građe čovjeka i životinja. Usvajanje analitičkih znanja o motorici tijela. Uočavanje razlika anatomske strukture prema dobi, spolu te individualnim karakteristikama.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet
Upisan II. semestar. Završen kolegij Plastična anatomija I.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)
Student će nakon položenog ispita biti u stanju:

1. Skicirati pokret ljudskog kostura s modelom i bez modela
2. Koristiti stečeno znanje za crtačku konstrukciju muskulature ljudskog tijela
3. Nacrtati kostur životinje (konj, lav, pas, orao)
4. Nacrtati kostur životinje u pokretu (konj, lav, pas, orao)

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
Realizacija ovog sadržaja osnovna je u vidu proučavanja ljudskog tijela,kako anatomskog u smislu muskulature, tako i u kontekstu samog kostura. Studenti se upoznaju sa motoričkim funkcijama ljudskog tijela, a u kasnijoj fazi i životinjskog karaktera.

Sadržaj kolegija Plastična anatomija I razvija se crtačkim pristupom u svim crtaćim tehnikama.

1. Mehanizam ljudskog pokreta i zglobovi. (2 sata)
2. Mehanizam ljudskog pokreta. (2 sata)
3. Mehanizam ljudskog pokreta. (2 sata)
4. Kontrast i ravnoteža ljudskog tijela. (2 sata)
5. Plastična anatomija životinja - uvod. Komparacija s ljudskom građom. (2 sata)
6. Konj - kostur. (2 sata)
7. Konj - mišići. (2 sata)
8. Pas - kostur. (2 sata)
9. Pas - mišići. (2 sata)
10. Lav - kostur. (2 sata)
11. Lav - mišići. (2 sata)
12. Orao - kosti i mišići. (2 sata)
13. Mehanizam pokreta životinja. (2 sata)
14. Mehanizam pokreta životinja. (2 sata)
15. Konstruiranje pokreta čovjeka i životinje bez modela. (2 sata)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rudolf Gaberc, Plastična anatomija čoveka Wilhelm Tank, Plastična anatomija životinja George Stubbs, Anatomija konja
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Plastična anatomija 1
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Plastična anatomija 1
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu