Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glasovir A VII
Kratica: UAC603Opterećenje: 0(P) + 15(IGP) + 0(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji:
Izvođači: v. pred. Kosovka Čudina ( Individualna glazbena predavanja )
v. pred. Ivana Franceschi ( Individualna glazbena predavanja )
doc. art. Jadranka Garin Borović ( Individualna glazbena predavanja )
doc. art. Gordana Lentić ( Individualna glazbena predavanja )
doc. art. Katja Repušić ( Individualna glazbena predavanja )
pred. Valentina Štrbac-Čičerić ( Individualna glazbena predavanja )
Opis predmeta: Svladavanje tehnički zahtjevnijih etida.Realizacija težih polifonih kompozicija (preludiji i fuge).Interpretacija različitih skladbi 19.i 20.stoljeća te domaćih autora.Pravilno interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate).Stjecanje vještina u okviru potreba struke (čitanje s lista,sviranje klavirskih pratnji).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Glasovir A VI
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu