Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Instrumentacija I
Kratica: UAT204Opterećenje: 0(P) + 0(IGP) + 30(SG1) + 0(SG2) + 0(S) + 0(DR) + 0(E) + 0(G) + 0(GL) + 0(IGL) + 0(L) + 0(LK1) + 0(LK2) + 0(M) + 0(PK) + 0(PRJ) + 0(SJ) + 0(T) + 0(A) + 0(IDR) + 0(MRU) + 0(RE) + 0(TJ)
Nositelji: doc. art. Ivan Božičević
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
STJECANJE TEORIJSKOG I PRAKTIČNOG ZNANJA O TEMELJNIM ZAKONITOSTIMA INSTRUMENTACIJE. UPOZNAVANJE SA TEHNIČKO-IZVEDBENIM MOGUĆNOSTIMA GUDAČKIH INSTRUMENATA KROZ NIZ KRAĆIH I DUŽIH VJEŽBI. PRIMJENA ZNANJA O TEHNIČKIM MOGUĆNOSTIMA SVAKOG GUDAČKOG INSTRUMENTA TE O NJIHOVIM MEĐUSOBNIM ODNOSIMA KROZ INSTRUMENTIRANJE KRAĆIH I DUŽIH SITUACIJA, AKORADA TE KRAĆIH FORMI. USVAJANJE OSNOVNIH VJEŠTINA INSTRUMENTACIJE S OBZIROM NA HARMONIJU, MELODIJU I BOJU UNUTAR GUDAČKOG KORPUSA. UPOZNAVANJE SA RAVNOTEŽOM ZVUKA I REGISTARSKOM RAVNOTEŽOM MEĐU GUDAČKIM INSTRUMENTIMA. OVLADAVANJE VOLUMENOM I INTENZITETOM KOD SPAJANJA GUDAČKIH INSTRUMENATA U UNISONO I OKTAVI.
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvod u instrumentaciju i upoznavanje sa osnovnim pojmovima. Orkestar, instrumentalne grupe, partitura.
2. Gudački instrumenti, opće karakteristike i njihove tehničko-izvedbene mogućnosti. Slušanje i analiza primjera iz glazbene literature (B. Britten: Simple symphony, Paganini: 24 Caprices ...).
3. Primjena znanja o tehničkim mogućnostima violine kroz vježbe (Paganini) i izradu situacija u kojima se koristi sva violinska artikulacija. Slušanje i detaljna analiza (artikulacija) skladbe B. Britten: Simple symphony.
4. Primjena znanja o tehničkim mogućnostima violine kroz vježbe i izradu situacija u kojima se zahtijeva osnovna artikulacija kod viole. Usvajanje znanja o karkateristikama žica, dvohvatima, troglasni i četveroglasni akordi. Slušanje i analiza Gudačkog kvarteta (F-dur) M. Ravela. Izdvajanje i analiza situacija. Izrada kraćih situacija za violu solo.
5. Primjena znanja o tehničkim mogućnostima violončela kroz vježbu i izradu situacija u kojima se zahtijeva osnovna artikulacija kod violončela. Slušanje i analiza situacija za violončelo solo (kao primjer poslužit će Piatti: 12 Capricen, op.25).
6. Primjena znanja o temeljnim tehničkim mogućnostima kontrabasa kroz vježbe i izradu situacija za osnovnu artikulaciju kod kontrabasa. (Primjeri iz literature: Z. Kodaly: 7 epigrama za kontrabas.
7. Primjena znanja kroz izradu različitih situacija za gudački kvintet (gudački orkestar). Niz vježbi i situacija iz priručnika (Rakov).
8. Izrada različitih situacija u spajanju gudačkih instrumenata u unisono, te instrumentacija akorada. Slušanje i analiza djela iz literature.
9. Zajednička izrada partiture za gudački orkestar iz klavirskog izvatka (Rakov).
10. Obrnuti postupak-izrada klavirskog izvatka iz određenog gudačkog kvarteta: M. Ravel: Gudački kvartet (F-dur), Debussy: Gudački kvartet g-mol (ili dio iz neke skladbe za gudački orkestar). Načini redukcije radi vjerodostojnosti adekvatnog zvuka.
11. Zajednička izrada partiture za gudače iz klavirskog izvatka (Rakov). Slušanje i kraća analiza dijelova iz Serenada za gudače, E-dur op.22, A. Dvoraka.
12. Izrada partiture za gudače iz klavirskog izvatka-Rakov (studenti samostalno izrađuju partituru uz nadzor mentora). Slušanje i kraća analiza dijelova iz Serenade za gudače C-dur op.48, P.I.Čajkovskog.
13. Samostalna izrada partiture za gudače iz klavirskog izvatka (Rakov) uz nadzor mentora. Analiza karakterističnih ulomaka iz Serenade za gudače P. I. Čajkovskog.
14. Samostalna izrada partiture za gudače iz klavirskog izvatka. Usporedba, slušanje i analiza karakterističnih ulomaka Preobražena noć (Verklarte Nacht) op.4 A. Schonberga.
15. Priprema za pismeni ispit. Samostalna izrada partiture za gudački orkestar razradom klavirskog izvatka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija): H. .Berlioz- R.Strauss, Instrumentationslehre, Leipzig, 1904. N.Rimski-Korsakov, Osnovi orkestrovki, Moskva 1946. K.Odak- M.Ruždjak, Poznavanje instrumenata, Zagreb, 1995.
2. W.Piston, Orchestration, New York, 1953. A.Carse, The history of orchestration, New York, 1964. A.Obradović, Uvod u orkestraciju, Beograd, 1978.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
IGL - Individualne glazbene vježbe
L - Laboratorijske vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
M - Metodičke vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
PRJ - Projektantske vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
T - Terenske vježbe
A - Auditorne vježbe
IGP - Individualna glazbena predavanja
IDR - Individualne dramske vježbe
MRU - Mentorski rad u umjetničkom području
RE - Vježbe rekreacije
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
SG1 - Skupna glazbena predavanja 1
SG2 - Skupna glazbena predavanja 2
S - Seminar
DR - Ostale dramske vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu