Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji
Kratica: KOMDI135Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Burić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je studente upoznati s kvantitativnim metodama koje se koriste u znanstvenom istraživanju masovnih medija i komunikacija kroz teorijska predavanja i produbiti stečena teorijska znanja o metodama u okviru seminara.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Berger, Arthur Asa; Media and Communication Research Methods: an Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches, part IV.; Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications Inc. (2011)
2. Riffe, Daniel, Lacy, Stephen; Fico, Frederic G.; Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analysis in Research; Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers (2005)
3. Wimmer, Roger D.; Dominick, Joseph R.; Mass Media Research: An Introduction, 9th ed., chapters 6, 7, 8, 9; Boston: Wadsworth, Cengage Learning (2011)
4. Berger, Arthur Asa; Media analysis techniques. Thousand Oaks: SAGE publications Inc.; Thousand Oaks: SAGE publications Inc. (2012)
5. Jensen, Klaus Bruhn (ed.); A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative Methodologies; London, New York: Routledge (2002)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu