Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove grčkoga jezika II
Kratica: LATBI515Opterećenje: 0(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 15(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić
Izvođači: lekt. Zdravka Martinić-Jerčić ( Lektorske vježbe )
Opis predmeta: Opis predmeta
Pravilno čitanje, naglašavanje i pisanje riječi iz grčkoga jezika, raspoznavanje i primjena padežnih oblika unutar pojedinih deklinacija i analiziranje složenijih nominalnih struktura grčkog jezika; raspoznavanje i primjena oblika indikativa kod obrađenih glagolskih vremena, a ostalih oblika samo na razini prepoznavanja. Postizanje vještine uočavanja osnovnih karakteristika grčkgoa teksta i stjecanje kompetencije za samostalno prevođenje jednostavnijih rečenica i kraćih tekstova s grčkoga na hrvatski jezik.

Razina e-učenja 2
Razina engleskog 1

Opće kompetencije
Uspoređivati sličnosti i razlike na razini fonologije, morfologije i elementarne sintakse između hrvatskog, latinskog i grčkog jezika.

Ishodi učenja
1. Analizirati grčke nominalne i verbalne oblike te opisati pravila njihove fleksije.
2. Razlikovati jednostavne sintaktičke fenomene i usporediti ih s onima u latinskome i hrvatskome jeziku.
3. Korektno transkribirati/transliterirati grčka vlastita imena na hrvatski i etimološki objasniti podrijetlo riječi i termina iz grčkog jezika.
4. Tečno čitati tekst pisan grčkim alfabetom.
5. Korektno pisati primjenjujući akcentuacijska pravila te pisati grčki na računalu koristeći se programoom Antioch.
6. Koristiti bez poteškoća referentna grecistička pomagala (enciklopedije, rječnike, gramatike, digitalne baze podataka).

Tjedni plan nastave
1. Ponavljanje naglasnog sustava te gramatike nominalnog sustava.
2. Pridjevi treće deklinacije i particip prezenta aktivnog i mediopasivnog. Rad na tekstu.
3. Glagolski sustava grčkoga jezika - gl. kategorije, aspekt, vrijeme, glavna i historijska vremena. Rad na tekstu.
4. Glagolske osnove i nastavci; tvorba načina u prezentskoj osnovi. Futur aktivni i mediopasivni. Rad na tekstu.
5. Zamjenice - povratne, pokazne i relativne.
6. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice. /KOLOKVIJ/
7. Zamjenice - upitne i neodređene. Brojevi - glavni, redni i priložni.
8. Jaki aorist (tematski) aktivni i medijalni. Slabi aorist aktivni i medijalni.
9. Participi: prezent, futur, aorist aktivni i medijalni.
10. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
11. Perfekt aktivni i mediopasivni. Aorist pasivni (jaki i slabi).
12. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
13. Rad na tekstu. Sintaksa rečenice.
14. Ponavljanje /KOLOKVIJ/Ocjenjivanje
U završnu ocjenu uključit će se redoviti rad na nastavi, pisanje domaćih zadaća i drugih samostalnih zadataka, te pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit moguće je zamijeniti pozitivnim polaganjem dva kolokvija tijekom semestra.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zdravka Martinić-Jerčić, Priručnik u radu M. Balme, G. Lawall, Athenaze. An introduction to Ancient Greek: Book I, 2. izd., Oxford 2003. Musić-Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, Zagreb, 2004. S. Senc, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1988. (reprint iz 1910.) Eusebius Hieronymus Stridonensis, De viribus illustribus, latine et graece Novum testamentum
Preporučena literatura:
2. Z. Martinić-Jerčić, D. Matković, Prometej, udžbenik za prve dvije godine učenja grčkog jezika, ŠK, 2003. C.A.E. Luschnig, Introduction to Ancient Greek, A Literary Approach, 2. izd. Indianapolis/Cambridge, 2007. Z. Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb, 2003. F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, Milano, 2004. E. Barić i dr., Hrvatska gramatika, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu