Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačka skupina - izvori za hrvatsku povijest 19. stoljeća
Kratica: POVDZIS6Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Milković
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet ima dva cilja: upoznavanje s prevladavajućim pristupima, teorijama i metodama u proučavanju hrvatske povijesti 19. stoljeća te analiza i interpretacija odabranih izvora preko kojih se studenti upoznaju sa znanstveno-istraživačkim radom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gross, Mirjana.; Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja.; (2001), str. 172-188, 356-416
Preporučena literatura:
2. Bloch, Marc.; Apologija historije ili Zanat povjesničara.; (2008)
3. Brkljačić, Maja - Prlenda, Sandra (prir.).; Kultura pamćenja i historija.; (2006)
4. Burke, Peter.; Očevid. Upotreba slike kao povijesnog dokaza.; (2003)
5. Što je kulturalna povijest?; Burke, Peter.; (2006)
6. Car, Edward Kallet.; Što je povijest?; (2004)
7. Girardet, Raoul.; Politički mitovi i mitologije.; (2000)
8. Hroch, Miroslav.; Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi. Komparativna analiza društvenog sastava patriotskih grupa malih europskih nacija.; (2006)
9. Hunt, Lynn (ur.).; Nova kulturna historija.; (2001)
10. Karaman, Igor.; Hrvatska na pragu modernizacije.; (2000)
11. Roksandić, Drago (ur.).; Uvod u komparativnu historiju.; (2004)
12. Šokčević, Dinko.; Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika Drugoga.; (2006)
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu