Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija razvoja
Kratica: SOCDI234Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Irena Cajner Mraović
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovni ciljevi
A. Predati polaznicima studija sociologije smjera Sociologija razvoja i sigurnosti - teorijska i empirijska (istraživački utemeljena) znanja o društvenom razvoju i glavnim razvojnim problemima suvremenog svijeta;
B. Upoznati polaznike s temeljnim karakteristikama i problemima razvoja hrvatskog društva od 1990.- 2014. godine. Predati polaznicima znanja o pojmovnim određenjima razvoja, napredka, rasta, de-growth (smanjenja rasta), kraja rasta; Upoznati polaznike s modernim saznanjima o temeljnim konceptima kvalitete življenja i održivosti / održivog razvoja; Prenijeti znanja o teorijama razvoja (od konvencionalnih, preko kritičkih do modernističkih); Upoznati polaznike sa sustavima i modelima mjerenja suvremenog razvoja (index razvoja, index ljudskog razvoja i sl.); Upoznati polaznike sa rezultatima istraživanja o temeljnim karakteristikama i problemima razvoja Hrvatske 1990.-2014. Razviti mentalne mape projektiranja društvenog razvoja u skoroj budućnosti (10- 20 godina) za Hrvatsku i moderni svijet.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peet, Richard; Hartwick, Elaine: Theories of Development, Guliford Press, London-New York, 2009.;
2. Wolfgang Sachs The Development Dictionary, Zed Books, New York, 1992.;
3. Razvoj sposoban za budućnost: prilozi promišljanju održivog razvoja Hrvatske / Lay, Vladimir (ur.). Zagreb: Institut društvenih znanosti, 2007 (monografija).;
4. Lay, Vladimir; Šimleša, Dražen.Nacionalni interesi razvoja Hrvatske kroz prizmu koncepta održivog razvoja. Zagreb: Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2012.;
5. Lay, Vladimir. Integralna održivost i učenje // Obrazovanje u kontektsu tranzicije / Pilić, Šime (ur.). Split: Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2008. str. 233-258.;
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu